Start

Onormalt låga anbud

En upphandlande organisation är skyldig att ifrågasätta anbud med misstänkt låga priser. Om leverantören inte kan förklara det låga priset på ett tillfredsställande sätt ska sådana anbud förkastas. Det är också obligatoriskt att förkasta ett anbud om förklaringen innebär att leverantören inte skulle uppfylla sina miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

 • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Nya regler från 1 februari

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar börjar gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det gamla regelverket gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna träder i kraft. Allt stöd som berörs kommer därför att uppdateras löpande.

Nyheterna i de nya upphandlingsreglerna

Att tänka på

Processen för att förkasta ett onormalt lågt anbud är noga reglerad och flera bedömningar måste göras av en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation).  

En skyldighet att ifrågasätta misstänkt låga anbud 

Enligt reglerna är den upphandlande organisationen skyldig att ifrågasätta onormalt låga anbud. Bedömningen av om ett anbud har ett misstänkt lågt anbudspris ska avgöras i förhållande till föremålet för upphandlingen. Vid denna bedömning kan den upphandlande organisationen bland annat använda sig av uppgifter från bransch- eller fackförbund eller prisbilden i jämförbara upphandlingar. 

Går det att överpröva att ett anbud inte bedömts vara onormalt lågt? 

En upphandlande organisations bedömning att ett anbud inte är att betrakta som onormalt lågt kan ifrågasättas av en leverantör genom en ansökan om överprövning. Om en leverantör ansöker om överprövning av en upphandling på grund av att denne anser att ett anbud är onormalt lågt samtidigt som den upphandlande organisationen gjort en motsatt bedömning ligger bevisbördan på leverantören som har överprövat upphandlingen.

Eftersom den upphandlande organisationen har en relativt stor frihet att avgöra vad som ska anses vara ett onormalt lågt anbud krävs det enligt domstolspraxis att leverantören kan lägga fram förhållandevis stark bevisning till stöd för att anbudet är att betrakta som onormalt lågt. 

Överprövning

Anbud ska förkastas om priset inte förklaras 

En upphandlande organisations begäran om förklaring kan gälla flera olika omständigheter, till exempel:  

 • om leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder, tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet  
 • hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på sina miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter 
 • om leverantören kan få statligt stöd. 

Om den upphandlande organisationen har begärt en förklaring av priset och leverantören inte på ett tillfredsställande sätt kan förklara sitt pris ska anbudet förkastas. Exempel på förklaringar som har godtagits i olika domstolsavgöranden har varit att leverantören hänvisat till stordriftsfördelar som håller nere kostnader, att anbudsgivaren tidigare har varit leverantör och känner till den upphandlande organisationens tidigare inköpsmönster, eller att leverantören har för avsikt att komma in på en ny marknad. Vilka förklaringar som ska anses vara godtagbara måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.  

Gäller inte priser som inte utgör avtalsvillkor 

Bestämmelserna om onormalt låga anbud gäller inte sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud i en upphandling, men som inte utgör avtalsvillkor. Det har Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till i en dom. Enligt domstolen är det, utifrån syftet med de aktuella bestämmelserna, endast priser som kommer att utgöra avtalsvillkor som omfattas av bestämmelserna om onormalt låga anbud.  

Det innebär att det kontradiktoriska förfarandet som ska tillämpas vid utredning om onormalt låga anbud inte gäller för priser som lämnats för att uppfylla ett obligatoriskt krav i upphandlingen men som inte ska utgöra avtalsvillkor. 

Miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter 

Reglerna understryker särskilt att den upphandlande organisationen måste förkasta anbudet om förklaringen innebär att leverantören inte kommer leva upp till sina miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter. 

Anbud som är onormalt låga på grund av statligt stöd 

Reglerna innehåller en särskild bestämmelse om hanteringen av anbud som är onormalt låga på grund av att leverantören fått ett statligt stöd. Anbudet ska förkastas i dessa fall om inte leverantören kan visa att stödet är förenligt med EUF-fördraget (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). 

Statsstöd – en översikt 

Inte tillåtet att använda golvpriser som obligatoriskt krav 

Det är inte tillåtet att använda obligatoriska krav med så kallade golvpriser som ett komplement till bestämmelserna om onormalt låga anbud och automatiskt förkasta anbudet om det inte uppfyller det obligatoriska kravet. Det har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommit fram till i en dom.  

Anledningarna till detta är enligt HFD att 

 • leverantörerna fråntas sin rätt att kunna konkurrera med sina priser 
 • den upphandlande organisationen saknar möjlighet att bedöma anbud i verklig konkurrens med varandra  
 • ett sådant upplägg inte överensstämmer med det kontradiktoriska förfarandet som ska följas enligt bestämmelserna om onormalt låga anbud. 

Det kontradiktoriska förfarandet innebär i detta sammanhang att den upphandlande organisationen ska ge leverantören en chans att yttra sig över de priser som lämnats innan dennes anbud förkastas, vilket inte är möjligt om anbuden förkastas automatiskt på grund av golvpriser genom obligatoriska krav.  

Källhänvisningar

 • 16 kap. 7–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – onormalt låga anbud vid upphandling över tröskelvärdena 
 • 19 kap. 27 § LOU – onormalt låga anbud vid upphandling under tröskelvärdena, upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt upphandling av välfärdstjänster över tröskelvärde
 • 15 kap. 7–8 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – onormalt låga anbud vid upphandling över tröskelvärdena 
 • 19 kap. 27 § LUF – onormalt låga anbud vid upphandling under tröskelvärdena samt upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster 
 • prop. 2015/16:195 s. 793–796 och 1114–1116 – onormalt låga anbud 
 • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2895–2896–17 – en leverantör kan ansöka om överprövning av en upphandling när den upphandlande organisationen inte har bedömt att ett anbud är att betrakta som onormalt lågt 
 • HFD 2019 ref. 39 - Bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud i en upphandling men som inte utgör avtalsvillkor 
 • HFD 2016 ref. 3 – Vägledning om hur man ska bedöma om de förklaringar som en leverantör lämnar till ett lågt anbud är tillräckliga för att anbudet inte ska förkastas. 
 • HFD 2018 ref. 50 - det är inte tillåtet att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (så kallat golvpris) inte kommer att antas