Startsida

Stoppningsmaterial

Baskrav: Ftalater används bland annat som mjukgörare i plaster och stoppningsmaterial, flera ftalater misstänks vara hormonstörande.Avancerat krav: Stoppningsmaterial som används till möbler kan innehålla farliga ämnen och detta krav bidrar till att minska användningen av dessa.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå

KravID

11021

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Offererade produkter ska inte ha aktiv tillsats av ftalater klassificerade som reproduktionstoxiska, med faroklass H360 enligt CLP-förordningen1. Uppmätt värde per detalj ska inte överskrida 0,1 vikts%.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.