Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energi- och dagsljusutredning av fönster och glaspartier, bostäder

Krav ID
10988:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA Hus 21

42.D Öppningskompletteringar i yttervägg [Sätt in nedanstående text]

Dagsljusfaktorn ska vara ≥ 1,0 % beräknad enligt ”Bilaga 1 – Beräknings-förutsättningar solvärmelast, dagsljus och termiskt klimat”.

Dagsljusfaktorn skall beräknas för rum där människor vistas mer än tillfälligtvis, exempelvis daglig samvaro, rum för matlagning, arbetsrum och rum för vila. Hall, klädkammare, våtrum etc. bedöms ej. 

 

Solvärmelasttalet ska vara ≤ 29 W/m², golvarea i vistelserum. Kravet är en högsta accepterad nivå. Det kan krävas en lägre solvärmelast för att uppfylla kravet på operativ temperatur.

Kraven på Operativ temperatur ska inte ha en lägre ambitionsnivå än:

• 20 - 23 grader C huvuddelen av tiden

• Lägst 18 grader C vid dimensionerande vinterutetemperatur

• Högst 26 grader C under huvuddelen av tiden sommar

• Högst 28 grader C under huvuddelen av tiden högsommardagar

Sommar och högsommardag enligt definition av SMHI.

Om detta krav kombineras med krav för inneklimat som har mer långtgående ambitionsnivåer än ovanstående punktlista, så gäller kraven som är mer långtgående.

Entreprenören [eller projektören om avtalet gäller enbart projektering] ska under projekteringen utreda vilka LT-värden, g-värden, g-system värden och Uw-värden som krävs för att klara beställarens krav på solvärmelast, övertemperaturer, dagsljus och termiskt klimat. Val av glas- och solskyddslösning ska baseras på resultatet av utredningen, liksom val av fönster- och glaspartisystem. Utredningen ska samordnas med energiberäkning och bidra till beställarens krav på byggnadens energianvändning uppfylls. Arkitekten för projektet ska involveras i utredningen. 

Föreslagen lösning ska främja så god tillgång på dagsljus och utblick som möjligt inom ramen för beställarens krav på övertemperaturer och energianvändning. 

Utredningen ska redovisas i rapport som minst innehåller metodik, resultat och indatalista. 

Fönstrens Uw-värde ska beräknas enligt standarden SS-EN ISO 12567-1:2010 och inkludera glas, båge och karm eller vara uppmätt enligt SS-EN ISO 10077-2 inklusive SS-EN ISO 10077-1 i formatet 1230 x 1480 mm (BxH) enligt standard. 

Maximalt tillåtet U-värde för fönster är Uw 0,9W/m2K, lägre värde är dock önskvärd.

Glaspartier och täta fyllningar i glaspartier skall beräknas enligt standarden SS-EN ISO 12567-1:2010/ AC:2010 och inkluderande glas, båge och karm eller vara beräknat enligt SS-EN ISO 12631: 2017.

Maximalt tillåtet U-värde för glaspartier är Ucw 0,75W/m2K och Up 0,15 W/m2K  för täta fyllningar i glaspartier, men lägre värden är önskvärt.

Fönster ska minst uppfylla kraven för lufttäthet klass 4 enligt SS EN 12207:2017, lägre värde är dock önskvärd. Tester ska vara gjorda enligt SS-EN 1026:2016.

Underlag till utredningen bör exempelvis vara: 

• A-ritningar 

• Omgivande miljöers påverkan på dagsljus och solvärmelast

• Energibalansberäkning för hela byggnaden

• Offerter från fönstertillverkare 

• Kyl- och värmeeffekter från VVS-projektör

• Eventuellt krav på byggnadens energianvändning, till exempel Upphandlingsmyndighetens kriterier ID 11375 eller 11374

Där standardiserade arbetsbeskrivningar saknas för nya fönster och glaspartier ska åtgärder och montering följa rekommendationer från tillverkaren, annan monteringsteknisk riktlinje såsom från tekniskt provningsinstitut eller från branschorganisation. Med standardiserade arbetsbeskrivningar avses exempelvis AMA. Med monteringsteknisk riktlinje från branschorganisation eller liknande avses exempelvis Glasbranschföreningens Monteringstekniska kommitté, MTK, www.glascentrum-mtk.se/publikationer/. Med tekniskt provnings-institut avses exempelvis Sveriges forskningsinstitut och Innovationspartner RISE www.ri.se/sv eller motsvarande av EU godkänt testinstitut.

 

AMA AF 21

AFD.36 Beställarens kontroll.

[Här anges vilken kontroll beställaren vill utöva, sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Fönster och fönsterdörrar".]

 

Samråd ska ske med beställaren om lämpliga åtgärder avseende fönster och glasparter.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts