Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Täthet i nya kanaler, nybyggnad

Krav ID
10992:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA VVS & kyl 12
57 Luftbehandlingssystem
Q Apparater, kanaler, don m m i luftbehandlingssystem
(Här anges under underrubriken Täthetskrav för kanalsystem nedanstående text.)
OCH
AMA Hus 14
YTC.157 Kontroll av luftbehandlingssystem
(YTC.157 liksom överordnade koder och rubriker i AMA innehåller vissa krav kring kontroll av luftbehandlingssystem, de måste samordnas med nedanstående krav, nedanstående som inte framgår av YTC.157 måste läggas till.)

Nya kanaler för luft i byggnaden ska hålla en täthet mot läckage som för cirkulära kanaler minst motsvarar täthetsklass D och för rektangulära kanaler minst motsvarar täthetsklass C enligt "AMA VVS och kyl 12", figur AMA Q/1 eller likvärdigt.

(för tabell över täthetsklasser vid läckfaktor, se bilaga)

Läckage ska mätas enligt standard SS-EN 1507: 2006 respektive SS-EN 12237 eller likvärdig mätmetod.
Om kanalsystemet är uppbyggt av:

  • ... typgodkända delar så kan täthet kontrolleras med stickprov. Stickprovets omfattning är 20 % av arean hos huvudkanalerna. De huvudkanaler som avses är de som går ut från ventilationsaggregatet och är belägna utanför det ventilerade utrymmet.
  • ... både typgodkända och ej typgodkända delar så ska hela systemet provas.
  • ... delvis av skadade delar som är typgodkända så ska hela systemet provas.
  • ... om det är okänt om typgodkännande finns så ska hela systemet provas.

Resultat av mätningar, förbättringsåtgärder och verifierande provtryckning ska redovisas genom protokoll och rapport till beställaren, minst två veckor för slutbesiktningen.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts