Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenad

Krav ID
11411
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA Anläggning 20
AFD.2249 Miljökrav
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Minska klimatpåverkan” som egen underrubrik)

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska projektets negativa klimatpåverkan. Med livscykelperspektiv avses ett perspektiv på livscykeln som följer standarderna
EN 15 978 och EN 15 804.

Entreprenören ska:

 • Senast på startmötet, för beställaren, presentera sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra klimatkraven.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna om verktyg för klimatberäkningar samt om Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • Samordna arbete med klimatkraven med miljöansvariga/samordnare.
 • I projekteringen arbeta med att minska objektets negativa klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar. Det gäller massbalanser, materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar eller andra insatser.
 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Utforma masshanteringsplanerna så att naturmiljön skyddas.
 • Under produktionen (byggfasen) arbeta med att minska negativ klimatpåverkan av projektet. Det gäller återanvändning av material och massor, logistik och viss materialtillverkning på plats, åtgärder mot tomgångskörning, övrig användning av arbetsmaskiner, val av kraft och drivmedel till maskiner och generatorer, val och etablering av byggbodar, försörjning av värme och el, eller andra insatser.
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan. Moduler som avses är A1-A5 samt i samråd fastställa innehåll för modul B. Minst tre fjärdedelar av minskningen ska då ligga inom modulerna A1 till och med A5.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa beräkningar och resultat enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa, enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås.
 • Kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och underentreprenörer och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Dokumentera beräkningar och resultat och säkerställa att de ingår i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

Kravnivå för minskad klimatpåverkan:

 • Klimatpåverkan från modulerna ska sammanlagt vara minst 50% lägre än beräknad BU-lösning för samma moduler. Moduler som avses är A1-A5 samt i samråd fastställt innehåll i modul B. Minst tre fjärdedelar av minskningen ska då ligga inom modulerna A1 till och med A5. Att uppnå krav avseende klimatpåverkan får inte hindra att beställarens krav på kvalitet uppnås, exempelvis avseende betong eller vägbeläggning. Förklaringar av BU-lösning finns i Bilaga Beräkningsanvisningar.  

Avseende verktyg för klimatberäkningar, gäller följande:

 • [OBS! Till beställaren: Ange det klimatberäkningsverktyget ni valt vid markeringen. Verktyget för klimatberäkningar ska då också anges i AMA anläggning 20, avsnitt AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden. Men ta bort första punkten om ni istället väljer att entreprenören ska föreslå verktyg, se punkten nedan.]
  Beställaren tillhandahåller verktyg för klimatberäkningarna. Verktyget är___________. Information om verktyget tillhandahålls av beställaren på begäran. Anbudsgivare har skyldighet att upplysa sig om verktyget före inlämning av anbud.
 • [OBS! Till beställaren: Ta bort denna punkt om ni istället själva anger det verktyg som ska användas, se punkten ovan.]
  Entreprenören ska presentera förslag på vilket verktyg för klimatberäkning som ska användas. Parterna fastställer i samråd vilket verktyg för klimatberäkningar som ska användas men beställaren är den som äger rätt att avgöra valet.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.9.7 Schabloner för B-moduler, parterna ska fastställa följande i samråd:
  • Vad som ska omfattas avseende modul B
  • Vilka datakällor och schabloner som ska användas.
  • Hantering av eventuella skillnader funktionell enhet mellan modul A och B.
 • Avsnitt 1.11 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.

OCH
AMA Anläggning
AFD.151 Varor från entreprenören
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Minska klimatpåverkan” som egen underrubrik)

Klimatpåverkan ska redovisas för material och varor som tillhandahålls av entreprenören och som omfattas av krav Minska klimatpåverkan under AFD.2249 Miljökrav. Bilagan Beräkningsanvisning, avsnitt 1.9, som bifogas förfrågningsunderlaget, anger hur klimatpåverkan ska redovisas.

OCH
AMA Anläggning 20
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören
under entreprenadtiden (Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Inför slutbesiktning” som egen underrubrik)

Följande sex punkter ansluter också till krav Minska klimatpåverkan under AFD.2249 Miljökrav:

 • [OBS! Till beställaren: Ta bort denna punkt om ni istället själva anger det verktyg som ska användas, se ovan.] Entreprenören ska presentera förslag på vilket verktyg för klimatberäkning som ska användas. Parterna fastställer i samråd vilket verktyg för klimatberäkningar som ska användas men beställaren är den som äger rätt att avgöra valet.
 • Anvisningar för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, utformade så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Masshanteringsplaner, utformade så att naturmiljön skyddas.
 • Redovisa klimatberäkningar och resultat enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, senast två veckor före slutbesiktning.
 • Redovisa, enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås, senast två veckor före slutbesiktning.
 • Dokumentera beräkningar och resultat och säkerställa att de ingår i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

OCH
AMA Anläggning
AFG.313 Skydd av vegetation
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ” Minska klimat- och naturpåverkan” som egen underrubrik)

Följande två punkter ansluter också till krav Minska klimatpåverkan under AFD.2249 Miljökrav:

 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Utforma masshanteringsplanerna så att naturmiljön skyddas.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenad

Krav ID
11411
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA Anläggning 20
AFD.2249 Miljökrav
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Minska klimatpåverkan” som egen underrubrik)

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska projektets negativa klimatpåverkan. Med livscykelperspektiv avses ett perspektiv på livscykeln som följer standarderna
EN 15 978 och EN 15 804.

Entreprenören ska:

 • Senast på startmötet, för beställaren, presentera sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra klimatkraven.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna om verktyg för klimatberäkningar samt om Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • Samordna arbete med klimatkraven med miljöansvariga/samordnare.
 • I projekteringen arbeta med att minska objektets negativa klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar. Det gäller massbalanser, materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar eller andra insatser.
 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Utforma masshanteringsplanerna så att naturmiljön skyddas.
 • Under produktionen (byggfasen) arbeta med att minska negativ klimatpåverkan av projektet. Det gäller återanvändning av material och massor, logistik och viss materialtillverkning på plats, åtgärder mot tomgångskörning, övrig användning av arbetsmaskiner, val av kraft och drivmedel till maskiner och generatorer, val och etablering av byggbodar, försörjning av värme och el, eller andra insatser.
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan. Moduler som avses är A1-A5 samt i samråd fastställa innehåll för modul B. Minst tre fjärdedelar av minskningen ska då ligga inom modulerna A1 till och med A5.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa beräkningar och resultat enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa, enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås.
 • Kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och underentreprenörer och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Dokumentera beräkningar och resultat och säkerställa att de ingår i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

Kravnivå för minskad klimatpåverkan:

 • Klimatpåverkan från modulerna ska sammanlagt vara minst 15% lägre än beräknad BU-lösning för samma moduler. Moduler som avses är A1-A5 samt i samråd fastställt innehåll i modul B. Minst tre fjärdedelar av minskningen ska då ligga inom modulerna A1 till och med A5. Att uppnå krav avseende klimatpåverkan får inte hindra att beställarens krav på kvalitet uppnås, exempelvis avseende betong eller vägbeläggning. Förklaringar av BU-lösning finns i Bilaga Beräkningsanvisningar.  

Avseende verktyg för klimatberäkningar, gäller följande:

 • [OBS! Till beställaren: Ange det klimatberäkningsverktyget ni valt vid markeringen. Verktyget för klimatberäkningar ska då också anges i AMA anläggning 20, avsnitt AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden. Men ta bort första punkten om ni istället väljer att entreprenören ska föreslå verktyg, se punkten nedan.]
  Beställaren tillhandahåller verktyg för klimatberäkningarna. Verktyget är___________. Information om verktyget tillhandahålls av beställaren på begäran. Anbudsgivare har skyldighet att upplysa sig om verktyget före inlämning av anbud.
 • [OBS! Till beställaren: Ta bort denna punkt om ni istället själva anger det verktyg som ska användas, se punkten ovan.]
  Entreprenören ska presentera förslag på vilket verktyg för klimatberäkning som ska användas. Parterna fastställer i samråd vilket verktyg för klimatberäkningar som ska användas men beställaren är den som äger rätt att avgöra valet.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.9.7 Schabloner för B-moduler, parterna ska fastställa följande i samråd:
  • Vad som ska omfattas avseende modul B
  • Vilka datakällor och schabloner som ska användas.
  • Hantering av eventuella skillnader funktionell enhet mellan modul A och B.
 • Avsnitt 1.11 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.

OCH
AMA Anläggning
AFD.151 Varor från entreprenören
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Minska klimatpåverkan” som egen underrubrik)

Klimatpåverkan ska redovisas för material och varor som tillhandahålls av entreprenören och som omfattas av krav Minska klimatpåverkan under AFD.2249 Miljökrav. Bilagan Beräkningsanvisning, avsnitt 1.9, som bifogas förfrågningsunderlaget, anger hur klimatpåverkan ska redovisas.

OCH
AMA Anläggning 20
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören
under entreprenadtiden (Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Inför slutbesiktning” som egen underrubrik)

Följande sex punkter ansluter också till krav Minska klimatpåverkan under AFD.2249 Miljökrav:

 • [OBS! Till beställaren: Ta bort denna punkt om ni istället själva anger det verktyg som ska användas, se ovan.] Entreprenören ska presentera förslag på vilket verktyg för klimatberäkning som ska användas. Parterna fastställer i samråd vilket verktyg för klimatberäkningar som ska användas men beställaren är den som äger rätt att avgöra valet.
 • Anvisningar för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, utformade så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Masshanteringsplaner, utformade så att naturmiljön skyddas.
 • Redovisa klimatberäkningar och resultat enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, senast två veckor före slutbesiktning.
 • Redovisa, enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås, senast två veckor före slutbesiktning.
 • Dokumentera beräkningar och resultat och säkerställa att de ingår i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

OCH
AMA Anläggning
AFG.313 Skydd av vegetation
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ” Minska klimat- och naturpåverkan” som egen underrubrik)

Följande två punkter ansluter också till krav Minska klimatpåverkan under AFD.2249 Miljökrav:

 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Utforma masshanteringsplanerna så att naturmiljön skyddas.
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenad

Krav ID
11411
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA Anläggning 20
AFD.2249 Miljökrav
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Minska klimatpåverkan” som egen underrubrik)

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska projektets negativa klimatpåverkan. Med livscykelperspektiv avses ett perspektiv på livscykeln som följer standarderna
EN 15 978 och EN 15 804.

Entreprenören ska:

 • Senast på startmötet, för beställaren, presentera sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra klimatkraven.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna om verktyg för klimatberäkningar samt om Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • Samordna arbete med klimatkraven med miljöansvariga/samordnare.
 • I projekteringen arbeta med att minska objektets negativa klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar. Det gäller massbalanser, materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar eller andra insatser.
 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Utforma masshanteringsplanerna så att naturmiljön skyddas.
 • Under produktionen (byggfasen) arbeta med att minska negativ klimatpåverkan av projektet. Det gäller återanvändning av material och massor, logistik och viss materialtillverkning på plats, åtgärder mot tomgångskörning, övrig användning av arbetsmaskiner, val av kraft och drivmedel till maskiner och generatorer, val och etablering av byggbodar, försörjning av värme och el, eller andra insatser.
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan. Moduler som avses är A1-A5 samt i samråd fastställa innehåll för modul B. Minst tre fjärdedelar av minskningen ska då ligga inom modulerna A1 till och med A5.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa beräkningar och resultat enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa, enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås.
 • Kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och underentreprenörer och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Dokumentera beräkningar och resultat och säkerställa att de ingår i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

Kravnivå för minskad klimatpåverkan:

 • Klimatpåverkan från modulerna ska sammanlagt vara minst 30% lägre än beräknad BU-lösning för samma moduler. Moduler som avses är A1-A5 samt i samråd fastställt innehåll i modul B. Minst tre fjärdedelar av minskningen ska då ligga inom modulerna A1 till och med A5. Att uppnå krav avseende klimatpåverkan får inte hindra att beställarens krav på kvalitet uppnås, exempelvis avseende betong eller vägbeläggning. Förklaringar av BU-lösning finns i Bilaga Beräkningsanvisningar.  

Avseende verktyg för klimatberäkningar, gäller följande:

 • [OBS! Till beställaren: Ange det klimatberäkningsverktyget ni valt vid markeringen. Verktyget för klimatberäkningar ska då också anges i AMA anläggning 20, avsnitt AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden. Men ta bort första punkten om ni istället väljer att entreprenören ska föreslå verktyg, se punkten nedan.]
  Beställaren tillhandahåller verktyg för klimatberäkningarna. Verktyget är___________. Information om verktyget tillhandahålls av beställaren på begäran. Anbudsgivare har skyldighet att upplysa sig om verktyget före inlämning av anbud.
 • [OBS! Till beställaren: Ta bort denna punkt om ni istället själva anger det verktyg som ska användas, se punkten ovan.]
  Entreprenören ska presentera förslag på vilket verktyg för klimatberäkning som ska användas. Parterna fastställer i samråd vilket verktyg för klimatberäkningar som ska användas men beställaren är den som äger rätt att avgöra valet.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.9.7 Schabloner för B-moduler, parterna ska fastställa följande i samråd:
  • Vad som ska omfattas avseende modul B
  • Vilka datakällor och schabloner som ska användas.
  • Hantering av eventuella skillnader funktionell enhet mellan modul A och B.
 • Avsnitt 1.11 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.

OCH
AMA Anläggning
AFD.151 Varor från entreprenören
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Minska klimatpåverkan” som egen underrubrik)

Klimatpåverkan ska redovisas för material och varor som tillhandahålls av entreprenören och som omfattas av krav Minska klimatpåverkan under AFD.2249 Miljökrav. Bilagan Beräkningsanvisning, avsnitt 1.9, som bifogas förfrågningsunderlaget, anger hur klimatpåverkan ska redovisas.

OCH
AMA Anläggning 20
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören
under entreprenadtiden (Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Inför slutbesiktning” som egen underrubrik)

Följande sex punkter ansluter också till krav Minska klimatpåverkan under AFD.2249 Miljökrav:

 • [OBS! Till beställaren: Ta bort denna punkt om ni istället själva anger det verktyg som ska användas, se ovan.] Entreprenören ska presentera förslag på vilket verktyg för klimatberäkning som ska användas. Parterna fastställer i samråd vilket verktyg för klimatberäkningar som ska användas men beställaren är den som äger rätt att avgöra valet.
 • Anvisningar för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, utformade så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Masshanteringsplaner, utformade så att naturmiljön skyddas.
 • Redovisa klimatberäkningar och resultat enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, senast två veckor före slutbesiktning.
 • Redovisa, enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås, senast två veckor före slutbesiktning.
 • Dokumentera beräkningar och resultat och säkerställa att de ingår i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

OCH
AMA Anläggning
AFG.313 Skydd av vegetation
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ” Minska klimat- och naturpåverkan” som egen underrubrik)

Följande två punkter ansluter också till krav Minska klimatpåverkan under AFD.2249 Miljökrav:

 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Utforma masshanteringsplanerna så att naturmiljön skyddas.