Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningar

Krav ID
11413
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA AF Konsul 10
AUC  UPPDRAGSFÖRESKRIFTER
AUC.1  Omfattning
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Minska klimatpåverkan” som egen underrubrik)

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska negativa klimatpåverkan från de anläggningar (objekten) som ska projekteras. Med livscykelperspektiv avses perspektiv på livscykeln som följer EN 15 978 och EN 15 804.  

Konsulten ska:

 • På startmötet presentera sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra detta krav.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna om verktyg för klimatberäkningar samt om Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • Arbeta med att minska negativ klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar i projekteringen. Det gäller massbalanser, materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar.
 • Samordna med miljöansvariga/samordnare.
 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Utforma masshanteringsplanerna så att naturmiljön skyddas.
 • Ta fram utkast till handlingsplan för minskning av klimatpåverkan i produktionsfasen.
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan. Moduler som avses är A1-A3 samt i samråd fastställa innehåll för modul B. Moduler som avses är A1-A5 samt i samråd fastställa innehåll för modul B och av minskad klimatpåverkan ska då minst hälften av minskningen ligga i modulerna A1 till och med A3. [OBS! Till beställaren: Ta bort det av föregående alternativ som inte passar med er avgränsning av uppdraget.]
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa beräkningar och resultat enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa, enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås.
 • Kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Dokumentera beräkningar och resultat och säkerställa att de ingår i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

Kravnivå för minskad klimatpåverkan:

 • Klimatpåverkan från modulerna ska sammanlagt vara minst 30% lägre än beräknad BU-lösning för samma moduler.
  Moduler som avses är A1-A3 samt i samråd fastställa innehåll i modul B. / Moduler som avses är A1-A5 samt i samråd fastställa innehåll i modul B och av minskad klimatpåverkan ska då minst hälften av minskningen ligga i modulerna A1 till och med A3. [OBS! Till beställaren: Ta bort det av föregående alternativ som inte passar med er avgränsning av uppdraget.] Att uppnå krav avseende klimatpåverkan får inte hindra att beställarens krav på kvalitet uppnås, exempelvis avseende betong eller vägbeläggning. Förklaringar av BU-lösning finns i Bilaga Beräkningsanvisningar.
   

Avseende verktyg för klimatberäkningar, gäller följande:

 • [OBS! Till beställaren: Ange det klimatberäkningsverktyget ni valt vid markeringen. Verktyget för klimatberäkningar ska då också anges i AMA anläggning, avsnitt AUC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren. Men ta bort första punkten om ni istället väljer att konsulten ska föreslå verktyg, se punkten nedan.]
  Beställaren tillhandahåller verktyg för klimatberäkningarna. Verktyget är___________. Information om verktyget tillhandahålls av beställaren på begäran. Anbudsgivare har skyldighet att upplysa sig om verktyget före inlämning av anbud.
 • [OBS! Till beställaren: Ta bort denna punkt om ni istället själva anger det verktyg som ska användas, se punkten ovan.]
  Konsulten ska presentera förslag på vilket verktyg för klimatberäkning som ska användas. Parterna fastställer i samråd vilket verktyg för klimatberäkningar som ska användas men beställaren är den som äger rätt att avgöra valet.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Konsulten ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.9.7 Schabloner för B-moduler, parterna ska fastställa följande i samråd:
  • Vad som ska omfattas avseende modul B
  • Vilka datakällor och schabloner som ska användas.
  • Hantering av eventuella skillnader funktionell enhet mellan modul A och B.
 • Avsnitt 1.11 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.

OCH

AMA AF Konsul 10
AUC UPPDRAGSFÖRESKRIFTER
AUC.243 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från konsulten
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Minska klimatpåverkan” som egen underrubrik)

Följande sju punkter ansluter också till krav Minska klimatpåverkan under AUC.1 Omfattning:

 • [OBS! Till beställaren: Ta bort denna punkt om ni istället själva anger det verktyg som ska användas, se ovan.] Konsulten ska presentera förslag på vilket verktyg för klimatberäkning som ska användas. Parterna fastställer i samråd vilket verktyg för klimatberäkningar som ska användas men beställaren är den som äger rätt att avgöra valet.
 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Utforma masshanteringsplanerna så att naturmiljön skyddas.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa klimatberäkningar och resultat enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa, enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås.
 • Kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Dokumentera klimatberäkningar och resultat och säkerställa att de ingår i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningar

Krav ID
11413
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA AF Konsul 10
AUC  UPPDRAGSFÖRESKRIFTER
AUC.1  Omfattning
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Minska klimatpåverkan” som egen underrubrik)

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska negativa klimatpåverkan från de anläggningar (objekten) som ska projekteras. Med livscykelperspektiv avses perspektiv på livscykeln som följer EN 15 978 och EN 15 804.  

Konsulten ska:

 • På startmötet presentera sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra detta krav.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna om verktyg för klimatberäkningar samt om Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • Arbeta med att minska negativ klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar i projekteringen. Det gäller massbalanser, materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar.
 • Samordna med miljöansvariga/samordnare.
 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Utforma masshanteringsplanerna så att naturmiljön skyddas.
 • Ta fram utkast till handlingsplan för minskning av klimatpåverkan i produktionsfasen.
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan. Moduler som avses är A1-A3 samt i samråd fastställa innehåll för modul B. Moduler som avses är A1-A5 samt i samråd fastställa innehåll för modul B och av minskad klimatpåverkan ska då minst hälften av minskningen ligga i modulerna A1 till och med A3. [OBS! Till beställaren: Ta bort det av föregående alternativ som inte passar med er avgränsning av uppdraget.]
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa beräkningar och resultat enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa, enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås.
 • Kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Dokumentera beräkningar och resultat och säkerställa att de ingår i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

Kravnivå för minskad klimatpåverkan:

 • Klimatpåverkan från modulerna ska sammanlagt vara minst 50% lägre än beräknad BU-lösning för samma moduler.
  Moduler som avses är A1-A3 samt i samråd fastställa innehåll i modul B. / Moduler som avses är A1-A5 samt i samråd fastställa innehåll i modul B och av minskad klimatpåverkan ska då minst hälften av minskningen ligga i modulerna A1 till och med A3. [OBS! Till beställaren: Ta bort det av föregående alternativ som inte passar med er avgränsning av uppdraget.] Att uppnå krav avseende klimatpåverkan får inte hindra att beställarens krav på kvalitet uppnås, exempelvis avseende betong eller vägbeläggning. Förklaringar av BU-lösning finns i Bilaga Beräkningsanvisningar.
   

Avseende verktyg för klimatberäkningar, gäller följande:

 • [OBS! Till beställaren: Ange det klimatberäkningsverktyget ni valt vid markeringen. Verktyget för klimatberäkningar ska då också anges i AMA anläggning, avsnitt AUC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren. Men ta bort första punkten om ni istället väljer att konsulten ska föreslå verktyg, se punkten nedan.]
  Beställaren tillhandahåller verktyg för klimatberäkningarna. Verktyget är___________. Information om verktyget tillhandahålls av beställaren på begäran. Anbudsgivare har skyldighet att upplysa sig om verktyget före inlämning av anbud.
 • [OBS! Till beställaren: Ta bort denna punkt om ni istället själva anger det verktyg som ska användas, se punkten ovan.]
  Konsulten ska presentera förslag på vilket verktyg för klimatberäkning som ska användas. Parterna fastställer i samråd vilket verktyg för klimatberäkningar som ska användas men beställaren är den som äger rätt att avgöra valet.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Konsulten ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.9.7 Schabloner för B-moduler, parterna ska fastställa följande i samråd:
  • Vad som ska omfattas avseende modul B
  • Vilka datakällor och schabloner som ska användas.
  • Hantering av eventuella skillnader funktionell enhet mellan modul A och B.
 • Avsnitt 1.11 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.

OCH

AMA AF Konsul 10
AUC UPPDRAGSFÖRESKRIFTER
AUC.243 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från konsulten
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Minska klimatpåverkan” som egen underrubrik)

Följande sju punkter ansluter också till krav Minska klimatpåverkan under AUC.1 Omfattning:

 • [OBS! Till beställaren: Ta bort denna punkt om ni istället själva anger det verktyg som ska användas, se ovan.] Konsulten ska presentera förslag på vilket verktyg för klimatberäkning som ska användas. Parterna fastställer i samråd vilket verktyg för klimatberäkningar som ska användas men beställaren är den som äger rätt att avgöra valet.
 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Utforma masshanteringsplanerna så att naturmiljön skyddas.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa klimatberäkningar och resultat enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa, enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås.
 • Kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Dokumentera klimatberäkningar och resultat och säkerställa att de ingår i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

 

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningar

Krav ID
11413
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA AF Konsul 10
AUC  UPPDRAGSFÖRESKRIFTER
AUC.1  Omfattning
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Minska klimatpåverkan” som egen underrubrik)

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska negativa klimatpåverkan från de anläggningar (objekten) som ska projekteras. Med livscykelperspektiv avses perspektiv på livscykeln som följer EN 15 978 och EN 15 804.  

Konsulten ska:

 • På startmötet presentera sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra detta krav.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna om verktyg för klimatberäkningar samt om Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • Arbeta med att minska negativ klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar i projekteringen. Det gäller massbalanser, materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar.
 • Samordna med miljöansvariga/samordnare.
 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Utforma masshanteringsplanerna så att naturmiljön skyddas.
 • Ta fram utkast till handlingsplan för minskning av klimatpåverkan i produktionsfasen.
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan. Moduler som avses är A1-A3 samt i samråd fastställa innehåll för modul B. / Moduler som avses är A1-A5 samt i samråd fastställa innehåll för modul B och av minskad klimatpåverkan ska då minst hälften av minskningen ligga i modulerna A1 till och med A3. [OBS! Till beställaren: Ta bort det av föregående alternativ som inte passar med er avgränsning av uppdraget.]
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa beräkningar och resultat enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa, enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås.
 • Kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Dokumentera beräkningar och resultat och säkerställa att de ingår i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

Kravnivå för minskad klimatpåverkan:

 • Klimatpåverkan från modulerna ska sammanlagt vara minst 15% lägre än beräknad BU-lösning för samma moduler.
  Moduler som avses är A1-A3 samt i samråd fastställa innehåll i modul B.Moduler som avses är A1-A5 samt i samråd fastställa innehåll i modul B och av minskad klimatpåverkan ska då minst hälften av minskningen ligga i modulerna A1 till och med A3. [OBS! Till beställaren: Ta bort det av föregående alternativ som inte passar med er avgränsning av uppdraget.] Att uppnå krav avseende klimatpåverkan får inte hindra att beställarens krav på kvalitet uppnås, exempelvis avseende betong eller vägbeläggning. Förklaringar av BU-lösning finns i Bilaga Beräkningsanvisningar.
   

Avseende verktyg för klimatberäkningar, gäller följande:

 • [OBS! Till beställaren: Ange det klimatberäkningsverktyget ni valt vid markeringen. Verktyget för klimatberäkningar ska då också anges i AMA anläggning, avsnitt AUC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren. Men ta bort första punkten om ni istället väljer att konsulten ska föreslå verktyg, se punkten nedan.]
  Beställaren tillhandahåller verktyg för klimatberäkningarna. Verktyget är___________. Information om verktyget tillhandahålls av beställaren på begäran. Anbudsgivare har skyldighet att upplysa sig om verktyget före inlämning av anbud.
 • [OBS! Till beställaren: Ta bort denna punkt om ni istället själva anger det verktyg som ska användas, se punkten ovan.]
  Konsulten ska presentera förslag på vilket verktyg för klimatberäkning som ska användas. Parterna fastställer i samråd vilket verktyg för klimatberäkningar som ska användas men beställaren är den som äger rätt att avgöra valet.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Konsulten ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.9.7 Schabloner för B-moduler, parterna ska fastställa följande i samråd:
  • Vad som ska omfattas avseende modul B
  • Vilka datakällor och schabloner som ska användas.
  • Hantering av eventuella skillnader funktionell enhet mellan modul A och B.
 • Avsnitt 1.11 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.

OCH

AMA AF Konsul 10
AUC UPPDRAGSFÖRESKRIFTER
AUC.243 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från konsulten
(Skriv in texten nedan under AMA-rubriken, ange ”Minska klimatpåverkan” som egen underrubrik)

Följande sju punkter ansluter också till krav Minska klimatpåverkan under AUC.1 Omfattning:

 • [OBS! Till beställaren: Ta bort denna punkt om ni istället själva anger det verktyg som ska användas, se ovan.] Konsulten ska presentera förslag på vilket verktyg för klimatberäkning som ska användas. Parterna fastställer i samråd vilket verktyg för klimatberäkningar som ska användas men beställaren är den som äger rätt att avgöra valet.
 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs.
 • Utforma masshanteringsplanerna så att naturmiljön skyddas.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa klimatberäkningar och resultat enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Senast två veckor före slutbesiktning redovisa, enligt Bilaga Beräkningsanvisningar, om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås.
 • Kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Dokumentera klimatberäkningar och resultat och säkerställa att de ingår i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.