Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Projektering för ökad lufttäthet

Krav ID
10946:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
OCH
AMA Hus 14
01.S Sammansatta byggdelar i hus
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Lufttäthet".)

Beställaren har genomfört en inventering av läckage i byggnaden, utifrån denna ska Entreprenören projektera för att öka lufttätheten.

Projektering för ökad täthet: I projekteringen ska byggandens ventilationssystem, fuktsäkerhet och innemiljökrav och bevarandeplan beaktas. I de fall målkonflikter föreligger så är fuktsäkerhet och beställarens krav på innemiljö och intentionerna i bevarandeplanen överordnade kraven på täthet.
Beställarens plan för bevarande av eventuella arkitektoniska och/eller kulturhistoriska värden ska följas. Intentionerna i planen ska följas.

Projekteringen ska ge goda förutsättningar för en täthet som blir beständig. Vid användning av tejp, tätningsmassor etcetera skall projektören visa att materialet är dokumenterat beständiga vid applicering mot de material som de monteras mot.

Tryckprovning ska ske efter genomförda åtgärder. Läckage ska fördelas endast på klimatskärmens area, läckage till omgivande utrymmen antal vara noll.

Åtgärder ska baseras på beprövad erfarenhet och kunskap så som de kommer till uttryck i exempelvis rapporten Bygga L (SP rapport 2010:73). Upphandlaren har denna rapport och kan på begäran tillhandahålla denna.

Projekteringen ska tydligt redovisa åtgärder för ökad lufttäthet på detaljnivå i bygghandlingar, ritningar och arbetsbeskrivningar.

AMA Hus 14
YSC.111 Kontroll av lufttäthet
(Här anges att protokoll från läcksökning och täthetsprovning ska överlämnas till beställaren, man bör också ange hur de ska överlämnas, pdf-filer på USB-minne eller på annat sätt.)

Läcksökning och tryckprovning ska dokumenteras och ingå i relationshandlingarna. Beställarens fuktsakkunnige äger rätt att låta granska projekteringen och läckagesökning och tryckprovning samt åtgärder för täthet. Entreprenören ska underrätta beställaren om lämpliga tidpunkter för granskning.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts