Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Massdispositionsplan för minskad klimat- och naturpåverkan projektering

Krav ID
11496
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Konsulten ska arbeta för att minska klimatavtrycket av grundläggningen och av masshanteringen.

Konsulten ska ta fram en massdispositionsplan för att minimera uppkomst av schakt- och fyllnadsmassor i det projekterade projektet. Med schaktmassor avses massor som grävs upp, till exempel jord och sten. Med fyll avses underskottsmassor. Trafikverkets beräkningsverktyg Geokalkyl och Klimatkalkyl använder begreppen schakt- och fyllningsmassor. 

Konsulten ska föreslå hur ny råvara och deponi ska undvikas i projektet och hur transporter av massor kan hållas nere för att minska klimatpåverkan. Återanvändning eller återvinning av massor ska ske så lokalt som möjligt, vid behov ska dialog föras med aktörer utanför projektet. 

 

Den massdispositionsplan konsulten ska ta fram ska minst innehålla följande:

 •  Beskrivning av hur:
  • Olika aktörer tidigt i projektet ska arbeta för att minimera transportarbetet för schakt- och fyllnadsmassor. Massor som kan användas på arbetsområdet betecknas som fall A-massor och massor som måste flyttas även inom samma entreprenad betecknas som fall B-massor. 
  • Användning av ny råvara ska undvikas i projektet 
  • Återanvändning och återvinning av massor ska öka.
  • Deponering av massor ska minimeras.
 • Översiktlig bedömning av hur stora volymer [m3] som berörs: 
  • Inom arbetsområde (projektet), av fall A-massor, volym av schakt respektive fyll.
  • Utanför arbetsområde (projektet), av fall B-massor, volym av schakt respektive fyll.
 • Översiktlig bedömning av vilken beskaffenhet massorna har:
  • Miljömässigt (förekomst av ämnen, föroreningar, risk för utlakning till omgivning, förekomst av invasiva arter och liknande).
  • Funktionsmässigt (möjlig användning baserat på jord- och bergartsstrukturer).
 • Beskrivning av hur överskott av schaktmassor bör användas
 • Bedömning av vilka mottagare som är möjliga för schaktmassor och vilka leverantörer som är möjliga för fyll samt angivande av avstånd till dessa.
 • Förslag på angivna platser där masshantering kan ske. Det ska finnas tillräckligt med utrymme så att massor av olika kvalitéer inte blandas. Det ska göras en bedömning av om tillstånd för användning av utpekade platser behövs. Konsulten ska söka efter och välja de platser där valet ger minst inverkan på naturmiljön. [OBS information till Beställaren: Denna punkt ska tas bort om uppdraget till konsulten inte omfattar att välja sådan yta!]

Som stöd för framtagande av planen kan information från Trafikverket rapport (publikationsnummer 2019:181, ISBN: 978-91-7725-533-8) med ambition att ge en för Trafikverket gemensam tolkning av nu gällande miljö- och avfallslagstiftning för att på så sätt uppnå en praktiskt tillämpbar hantering av schaktmassor att användas. Sammanställning av detta finns även i Bilaga 1 Inspiration för bedömning och prioritering för hantering och användning av massor

 

Som stöd för miljömässig bedömning kan information från Naturvårdsverket användas, (webbstöd  https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/atervinning-av-avfall-i-anlaggningsarbeten/.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts