Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Masshantering för minskad klimat- och naturpåverkan - utförandeentreprenad

Krav ID
11498
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Entreprenören ska arbeta för att minska klimatavtrycket av grundläggningen och masshanteringen.

Entreprenören ska därför arbeta efter beställarens massdispositionsplan.

 

Massdispositionsplanen ska uppdateras/justeras före schaktning påbörjas.

 

Vid samtliga justeringar ska målet vara att minska det totala transportarbetet och tomgångskörning.
Vid samtliga justeringar ska målet också vara att återanvända eller återvinna massor och att göra det så lokalt som möjligt.

 

Vid större justeringar av planen ska godkännas av beställaren innan schaktning påbörjas.

 

Utöver det ska justering ske löpande vid behov, exempelvis vid uppdaterat underlag om massornas mängder och när ökad kunskap finns på detaljnivå kring massbalansen.

 

Med schaktmassor avses massor som grävs upp, till exempel jord och sten. Med fyll avses underskottsmassor. Trafikverkets beräkningsverktyg Geokalkyl och Klimatkalkyl använder begreppen schakt- och fyllningsmassor

 

Hantering och användning av överskott av klass B-massor ska ha ett projekterat eller av beställaren föreskrivet syfte. Som av beställaren föreskrivet syfte avses om massdispositionsplan definierar hantering och användning av överskott av klass B-massor. Användning utan syfte är exempelvis uppfyllnader anpassade till landskapet utan att sådan finns projekterade eller tidigare föreskrivna.

Att överlåta klass B-massor till entreprenör eller annan får ej ske utan beställarens skriftliga godkännande.

Att lämna klass B-massor till mottagningsanläggning eller deponi får då ej ske utan beställarens skriftliga godkännande.

 

Entreprenören ska när plats för sortering, lagring och behandling av massor tas i anspråk och används säkerställa minsta möjliga inverkan på kringliggande naturmiljö. [OBS information till Beställaren: Denna punkt ska tas bort om uppdraget till entreprenören inte omfattar att bestämma detta eller om entreprenören inte alls har rådighet över en sådan yta!]

 

Dokumentation av masshantering och logistik ska ske enligt massdispositionsplanen men dock minst av följande:

 • Beskrivning av fall A-massor med redovisad mängd [m3] av:
  • Överskott per fraktion.
  • Underskott (behov av anskaffning) per fraktion.
  • Krossad mängd per fraktion.
  • Mängd sprängning.
 • Beskrivning av fall B-massor med som minst:
  • Överskott redovisat med:
   • Syftet med hanteringen eller användning per fraktion och destination.
   • Eventuella tillstånd för transport, hanteringen eller användningen ska anges per fraktion och destination.
   • Mängder (m3) och mottagare per fraktion och destination.
   • Mängder (m3) och mottagare per fraktion till deponi.
  • Underskott redovisat med:
   • mängd (m3) tillfört material från återvunna eller återanvända massor, per fraktion och ursprung.
   • mängd (m3) tillfört nybrutet (ej återvunnet eller återanvänt) material, per fraktion och ursprung.

Som verifikat på att hantering sker enligt planen ska anmälningar, orderkvitton, leverans-, följe- och vågsedlar med mera kunna visas upp.

 

I första hand gäller beställarens plan för massor. Som stöd för framtagande av planen kan information från Trafikverket (publikationsnummer 2019:181, ISBN: 978-91-7725-533-8) och Bilaga 1 Inspiration för bedömning och prioritering för hantering och användning av massor användas.

 

Som stöd för miljömässig bedömning kan information fram Naturvårdsverket (Återvinning av avfall i anläggningsarbeten (www.naturvardsverket.se).

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts