Start

Masshantering för minskad klimat- och naturpåverkan - utförandeentreprenad

Nivå: Basnivå

Genom att sträva efter återanvändning och minskat transportarbete finns stora möjligheter att sänka kostnader och att minska klimatpåverkan. Entreprenören kan optimera transportarbetet eller val av fordon, maskiner, bränslen och tomgångskörning med mera. Kravet är ett upphandlingskrav och ersätter inte gällande lagar, förordningar, myndigheternas föreskrifter eller allmänna råd som till exempel miljöbalken, plan och bygglagen och avfallslagstiftning. Vägledning om schaktmassor och undersökningsplikt finns att hämta hos Naturvårdsverket (Återvinning av avfall i anläggningsarbeten (www.naturvardsverket.se) samt Trafikverket (publikationsnummer 2019:181, ISBN: 978-91-7725-533-8).

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11498
Grupp:
Upphandling av utförandeentreprenader (masshantering)
Engelska:
Finns inte på engelska