Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Materialinventering

Krav ID
11502:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

[Entreprenören/konsulten] ska genomföra en materialinventering av berörda objekt. Inventeringen ska syfta till att identifiera verksamheter och aktiviteter som kan ha betydelse för hur material och produkter, i eller vid, berörda objekt ska bedömas och omhändertas som avfall eller resurser. Dessa uppgifter ska ingå i kontrollplanen.

Inventeringen ska omfatta den eller de delar av berörda objekt som kan komma att beröras av ombyggnation eller rivning. Vid tveksamheter om omfattningen ska [entreprenören/konsulten] samråda med beställaren. 

En bedömning ska göras av vilka material och produkter som kan bli farligt avfall, som kan återanvändas respektive vilket avfall som kan materialåtervinnas, i enlighet med avfallsförordningen (2020:614). Omfattningen av inventeringen ska redogöras och det ska tydligt framgå om kompletterande undersökning måste göras innan rivning påbörjas. Det är viktigt att identifierat farligt avfall kan hanteras säkert och avlägsnas.

Vid inventeringen ska hänsyn tas till möjligheten att undvika nedgradering av materialen eller varornas förädlingsgrad. För exempelvis planglas innebär detta att:

 • Utvändigt planglas (isolerglas) ska i första hand inventeras för återvinning till nytt planglas. Isoleringskasetter avsedda för återvinning till nytt planglas ska demonteras hela och inte krossas. Inventering av isolerglas som ska avses återvinnas till nytt planglas bör genomföras av person med särskild kompetens inom glas.
 • Invändigt planglas bör i första hand inventeras för återbruk, och i andra hand för återvinning till nytt planglas.

Resultatet av inventeringen ska redovisas i en materialinventeringsrapport. Rapporten ska minst innehålla uppgifter om placering (våningsplan och rum), mängder och specifikation av material respektive avfall som bedöms:

 • kunna utgöra en arbetsmiljörisk och därmed kräver att en sanering utförs 
 • kunna ge upphov till farligt avfall och ska då beskriva hur avfallet ska hanteras 
 • kunna återanvändas efter demontering antingen direkt eller i andra projekt 
 • kunna återanvändas efter ytterligare rekonditionering
 • kunna återanvändas efter sanering
 • kunna materialåtervinnas utan sanering eller rengöring
 • möjliga att materialåtervinna efter sanering eller rengöring
 • att inte vara lämpligt att omhänderta enligt ovan utan bör energiutvinnas
 • att inte vara lämpligt att omhänderta enligt ovan utan bör deponeras, exempelvis virkesförstörande insekter, annan ohyra eller hussvamp.
 • rekommendationer om rivningsmetoder som möjliggör återanvändning och återvinning 

Om [entreprenören/konsulten] bedömer att inventeringen bör kompletteras med provtagning och laboratorieanalyser ska omfattningen av sådana samrådas med beställaren för att bedöma relevans och risk för merkostnad. 

Materialinventeringsrapporten ska färdigställas i sådan tid att den kan användas som underlag till planering av aktuell ombyggnad eller rivning och kan vara en del i projekteringen och planering av material- och avfallshanteringen. Materialinventeringsrapporten ska ingå i kontrollplanen som en bilaga. Rapporten ska lämnas till beställaren när den är färdigställd och kan vara en del av beställarens miljö-och kvalitetsplan. I materialinventeringen kan begreppet återanvändning användas synonymt med begreppet återbruk.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts