Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Hantering av köldbryggor

Krav ID
11142
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Byggnaders köldbryggor ska minimeras för att minska energiförluster och fuktproblem. Förluster genom projekterade köldbryggor ska beräknas och ingå i energiberäkningarna. 

För köldbryggor i övrigt gäller följande:

  • Den bärande stommen får inte penetrera klimatskärmen.
  • Köldbryggor får inte leda till att 75 % relativ luftfuktighet kan överskridas vid insidan av diffusionsspärren (alltså sidan mot klimatskärmen/ väggkonstruktionen).
  • Samtliga typer av köldbryggor ska beräknas i minst tvådimensionella analyser. Beräknade yttemperaturer och valda parametrar i respektive klimatzon samt vald geografisk klimatfaktor (Fgeo) ska redovisas för att möjliggöra mätverifiering efter anläggningens färdigställande.
  • Köldbryggor får inte ge strålningsasymmetri där riktad operativ temperatur varierar mer än 5°C i vistelsezon.

Köldbryggor och effekter ska beräknas enligt nedanstående standarder eller likvärdigt:

  • SS-EN ISO 14683 (Köldbryggor i byggnadskonstruktioner - Linjär värmegenomgångskoefficient - Förenklade metoder och schablonvärden)
  • SS-EN ISO 10211 (Köldbryggor i byggnadskonstruktioner - Värmeflöden och yttemperaturer - Detaljerade beräkningar)
  • SS-EN ISO 6946 (Byggkomponenter och byggnadsdelar - Värmemotstånd och värmegenomgångskoefficient - Beräkningsmetoder).  
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts