Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Lufttäthetsplan

Krav ID
11229
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Entreprenören ska upprätta en plan för hantering av beställarens krav på byggnadens lufttäthet, en lufttäthetsplan. Planen ska ingå i miljö- och/eller kvalitetsplaner och följa med i systemhandlingarna och inför produktionen, följa med i bygghandlingarna. Planen ska omsättas i projekteringen.

För lufttäthetsplanen gäller följande:

  • Planen ska ange namn och kontaktuppgifter på de personer som är ansvariga för lufttäthetsfrågor för byggnaden under olika byggskeden.
  • Planen ska ange hur ansvariga personer i projektering respektive i produktion säkerställer att beställarens krav på byggnadens lufttäthet uppnås.
  • Planen ska beskriva de rutiner som ska finnas för att säkerställa att ritningar och liknande handlingar granskas i ett tidigt skede av projekteringen, av en person som är sakkunnig inom lufttäthet.
  • Planen ska beskriva de rutiner som ska säkerställa att kraven på lufttäthet beaktas vid val av byggsystem, glaspartier, ventilationssystem, genomföringar i klimatskärmen och liknande.
  • Planen ska beskriva de rutiner som ska säkerställa att valda lösningar, material och materialkombinationer är beständiga över tid och för de klimatbetingelser som råder.
  • Planen ska beskriva de rutiner för förbesiktning och egenkontroll av arbetsutförande som ska användas.
  • Planen ska beskriva hur beställarens lufttäthetskrav ska verifieras av entreprenören genom läcksökning och tryckprovning samt vilka kontroller beställaren kommer genomföra.
  • Svaga punkter och risker i konstruktionen ska identifieras. Planen ska beskriva de rutiner som krävs för att undanröja eller minimera de identifierade riskerna.
  • Planen ska beskriva vilka åtgärder som ska vidtas om beställarens krav på lufttäthet inte uppnås. Genomförda åtgärder ska dokumenteras.
  • Täthetsplan samt dokumentation av läcksökning, tryckprovning och åtgärder ska ingå i relationshandlingarna. Resultaten ska tydliggöras för beställaren.

Beställarens fuktsakkunnige (eller lufttäthetssakkunnige) har rätt att granska projekteringen och genomföra kontroller av att lufttäthet av byggnaden uppnås, exempelvis genom läckagesökning och tryckprovning. Entreprenören ska meddela beställaren om lämpliga tidpunkter för sådana kontroller.

Beställarens övriga krav på begränsning av energiförluster återfinns i följande krav: klimatskärm och U- värden (KravID: 11139) (u-värde golv tak mm) och glasparterier (KravID: 11124), lufttäthet (KravID: 11143), förluster via ventilation (KravID: 11149), process- och spillvatten (KravID: 11134) samt isolering av vattenrutschkanor (KravID: 11137) 

[Till beställaren/upphandlaren: Har ni egna nummer eller benämningar på de uppradade kraven ovan, så ska ni använda er egen numrering eller rubricering och hänvisa till dem här. Ta bort denna parantes sedan, den är endast för information till dig som beställare/upphandlare.]  

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts