Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Sårbarhetsanalys för bra inneklimat, fuktsäkerhet, miljö och energieffektivitet

Krav ID
11241
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Projektören/entreprenören (Till upphandlaren: stryk det som ej är aktuellt!) ska genomföra en sårbarhetsanalys avseende beställarens krav på inneklimat, fuktsäkerhet, miljö- och energikrav och andra aspekter som berör dessa.

Sårbarhetsanalysen ska identifiera de risker/sårbarheter som kan finnas i projektet och för anläggningen under byggprocessen och överlämningen. Här avses sådana risker som kan innebära att beställarens krav på inneklimat, fuktsäkerhet, miljö- och energieffektivitet inte kan uppfyllas.

Syftet med sårbarhetsanalysen är att undanröja identifierade risker som kan hindra att beställarens krav inte nås. Med risker menas exempelvis brister avseende (listan är inte uttömmande):

 • Bristande samordning mellan olika yrkesgrupper i projekteringen,
 • byggnadens projekterade volym och formfaktor,
 • kvalitetskritiska byggdelar såsom lufttäthetsskikt och diffusionsspärrar samt köldbryggor,
 • hur montering, exempelvis av tekniska installationer, kan påverka diffusionsspärrar och lufttäthet,
 • att tillräckligt utrymme för isolering och tätning,
 • täthet och isolering mellan utrymmen med olika klimatzoner och komfortkrav,
 • hur krav på inomhusklimat och bad- och bassängvattenkvalitet omhändertas i byggprocessen,
 • hur krav på vattenrening omhändertas i byggprocessen,
 • att tillräckligt utrymme för byte av luft- och vattenfilter och rimligt utrymme för underhåll finns.
 • hur krav på kemikaliehantering (med de förknippade riskerna) omhändertas i byggprocessen,
 • hur bad- och simanläggningens inomhusmiljö och specifika egenskaper bör påverka val av material för klimatskärm, inredning och installationer, processteknik och elektronik,
 • hur bad- och simanläggningens inomhusmiljö och specifika egenskaper bör påverka kvalitetskrav på betong och metalldelar avseende risker för vittring och korrosion vid olika placeringar och funktioner.
 • samordning mellan olika aktörer och yrkesgrupper i produktionen, exempelvis byggare och installatörer,
 • fuktsäkerhet och materialhantering under produktion,
 • logistik och hantering av byggmaterial och produkter på byggplatsen,
 • risker för expansion och krympningar i och material vid påfyllnad av och uppvärmning av bassängvatten, då vattentemperatur och annat material kan ha avvikande temperaturer,
 • tid och resurser för styrning och ledning och instruktioner av arbetsmoment, 
 • resurser för egenkontroll, förbesiktning, kvalitetskontroll och uppföljning då samordnad funktionsprovning för olika driftsfall genomförs,
 • hur suboptimering kan undvikas vid samordnad funktionsprovning av tekniska system,
 • kunskapsöverföring till beställare och driftorganisationen,
 • tidspress, målkonflikter, kostnadspress och annan resursbrist.
 • Hur säkerställs det att konstruktion bidrar till en funktionsduglig verksamhet samt minimerar risken för olyckor. Olycksrisker avser både risker för användare och personal samt på byggplatsen.
 • Genomföringar genom tätskikt.
 • Genomföringar genom ångspärr.
 • Brandcellsindelning med olika genomföringar.
 • Genomföring genom bärande konstruktion.
 • Genomföring genom olika klimatzoner i byggnader.

Sårbarhetsanalysen ska identifiera var och när, i uppdraget och byggprocessen som risker kan uppträda.

I analysen ingår att minimera de identifierade riskerna. Identifierade risker ska minimeras genom att åtgärder för riskminimering beskrivs och genom att plan för riskminimering upprättas och följs.

För risker som tidspress, målkonflikter och kostnadspress och annan resursbrist så ska förslag på hantering tas fram. Förslagen ska tids- och kostnadsuppskattas och samråd ska ske med beställaren om hantering av riskerna.

Beställarens ska informeras om sårbarhetsanalysens:

 •  Identifierade risker,
 •  hur riskerna har minimerats,
 •  identifierade målkonflikter och eventuella resursbrister och vad de kan leda till,
 •  föreslagna åtgärder och planer för hantering av ovan, samt
 •  kostnadsbedömningar.

Den som genomför sårbarhetsanalysen ska informera beställaren specifikt, om denne, på grund av de föreslagna åtgärderna, behöver ta beslut som rör hantering av målkonflikter eller övergripande kostnader. 

Sårbarhetsanalysen ska sammanställas i en rapport som överlämnas till beställaren före projekteringen påbörjas.

Sårbarhetsanalysen och planen ska uppdateras innan systemhandlingar fastställs, därefter innan bygghandlingar fastställs, därefter innan överlämning sker. En uppdaterad sårbarhetsanalys ska ingå i relationshandlingarna.

Projektör ska använda och följa rapporten och planen för riskminimeringunder projektering.

Totalentreprenör ska använda och följa rapporten och planen för riskminimering under projektering och produktion. Utförandeentreprenör ska använda och följa rapporten och planen för riskminimering under produktionen.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts