Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Utformning av bastu

Krav ID
11131
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Bastuutrymmets klimatskärm ska utformas så att följande punkter uppfylls:

 • Luftläckage genom diffusionsspärr får maximalt uppgå till 0,10 l/s m2 av bastuns omslutande area vid referenstryck 50 Pa enligt SS-EN ISO 9972:2015 eller likvärdig standard.
 • Bastun ska kunna brukas dygnet runt alla dagar året om. Torr bastu ska klara att värma upp till och hålla 110 grader Celsius vid full personbelastning. Oberoende av bastutyp, så ska bastun nå operativ temperatur inom en timme från ouppvärmt läge.
 • Yttemperatur på golv får max vara 45C
 • Golvbrunn ska finnas i bastun och ska utformas oberoende av vattenlås. Vattenlås ska placeras så avdustning motverkas. Vattenlås kan exempelvis placeras utanför bastun.
 • Diffusionsspärren ska klara minimum 120o C, under en tio års garantitid.
 • Klimatavskiljande delar i basturummet ska utföras med isolering av oorganiskt material. De ska ha ett U-värde på högst 0,14 W/m2 K mot omgivande delar. Om bastun placeras mot kylda inomhuslokaler ska isoleringen förstärkas i motsvarande grad som temperaturskillnaden ökar.
 • Eventuella fönstersystem ska ha ett U-värde på högst 0,9 (invändiga fönster) och 0,7 (fönster mot utomhus) W/m2 K.
 • Bastuväggens utsida ska inte ha en ångtät beläggning.
 • Mängden tunga material såsom kakel, sten, betong och glas innanför isoleringsskärmen ska minimeras för att minimera uppvärmningstiden.
 • Ventilering av basturum ska ske genom självdrag, där till- och frånluft tas från samma angränsande utrymme (utan hjälp av mekanisk forcering) och tilluft förs in direkt under bastuaggregatet.
 • Bastugolvet ska vara städbart och golvet ska ha fall mot golvbrunnar.
 • Bastulavar ska vara öppningsbara och löstagbara.
 • Endast hyvlat och finare putsat trämaterial får finnas på de ytor som badgästerna kommer i kontakt med, till exempel lavar och ryggstöd 
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts