Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Dimensionering av uteluftsflöden

Krav ID
11144
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Dimensionering av uteluftsflöden

Det är mycket viktigt att föroreningar i inomhusluften förs bort effektivt från inomhusluften vilket kan åstadkommas genom tillräckligt goda ventilationsflöden. Samtidigt bör intaget av uteluft i sim- och badanläggningen minimeras för att hålla behovet av uppvärmning av luften så lågt som möjligt. Dimensionering av ventilationsflöden per byggnad och klimatzon måste balansera dessa två behov. Behovet av uteluftflöde varierar beroende på personbelastning, alltså antal personer som är på plats samtidigt. Därför ska nedanstående gälla för dimensionering av uteluftsflöden.

Minsta uteluftsflöde per byggnad och klimatzon (även nattetid) dimensioneras utifrån värden i tabellen nedan. Under drift dagtid tillkommer 0,35 l/s, m2 för golvarea A temp (exklusiva bassängarea) samt 7 liter per sekund och person. Ytterligare uteluftsflöde utöver detta regleras mot koldioxidhalt i bassänghallarna där 600 ppm koldioxid ska eftersträvas vid sport- och rehab-aktiviteter. Värdet ska inte överstiga 750 ppm under tid för rekreaktionsbad. Om trikloraminhalten överstiger 0,2 mg/m3 vid 600 ppm ska riktvärdet för koldioxid justeras så att trikloraminhalten säkras med rätt nivå på uteluftsintaget.

Formel för beräkning av uteluftsflöde per klimatzon: ( (Antal samtidiga besökare x 7 liter per besökare) + (Golvarea Atemp m2 x 0,35 liter/s m2) + (Vattenyta m2 x siffran i tabellen för Luftflöde/m2 vattenyta (l/m2 s H2O) ) = uteluftsflöde liter/sekund

 

Vattentemperatur  (°C)

Luftflöde/m2 vattenyta (l/m2 H2O, s)

0 °C – 27 °C

2,8

28°C – 32 °C

5,6

33 °C -

8,3

Vid dimensionering av uteluftsflöde gäller även följande:

  • Tilluft ska tillföras byggnaden utan att skapa drag, men ändå ge ett effektivt luftutbyte, minst 50% av luftvolymen, över bassängytorna där kloraminhalten är som högst. Låga lufthastigheter ska eftersträvas för att minimera avdunstning.
  • Frånluft ska tas så nära källan för förorening (trikloramin) som möjligt. Förorenad luft (trikolamin) får inte överföras till ett annat rum i bad- och simanläggningen.
  • Ventilationslösningen ska konstrueras så att det är undertryck i bassängrum mot övriga delar. Ventilationslösningen ska också säkra att det blir övertryck i torra mot fuktiga utrymmen, övertryck i omklädningsrum mot duschrum samt övertryck i under tak mot bassängrum.
  • Serviceutrymmen anslutande mot bassängrum (så som toaletter och förråd) ska inte ha överluft till sig från bassängrum. Är serviceutrymmen beklädda och utrustade med korrosionsbeständiga material så som i bassängrummet så kan överluft från bassängrum accepteras. 
  • Mätningar ska mäta värden för lufttemperatur, relativ luftfuktighet, CO2, trikloramin och läckflöden.  Läckflöden ska mätas genom spårgasmätning och inrökning
  • Ett mätprogram för verifiering av kravet ska utarbetas vid projekteringen, av projektören / totalentreprenören.

 

Observera att golvarea Atemp m2 omfattar inte vattenytor (så som bassängarea). Arean för vattenytor måste räknas bort från golvarean om det inte redan gjorts, före formeln kan användas. Annars blir flödet för högt. Observera även att det är antalet samtidiga besökare som ska användas, ej det summerade antalet besökare över dagen.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts