Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Krav på värmeåtervinning ur frånluft

Krav ID
11149
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Värme i frånluft ska återvinnas med värmeväxlare och/eller värmepumpar med hög temperaturverkningsgrad. För värmeåtervinning och värmeutvinning ur frånluft gäller följande:

  • Frånluften (avluften) från bad- och simanläggningen får, efter värmeåtervinning eller värmeutvinning, maximalt vara +4 °C. Energin från frånluften (avluften) ska återföras in i anläggningens vatten- eller värmesystem direkt och/eller indirekt via ett värmelager
  • Frånluftstemperatur, luftfuktighet och flöde ska mätas och registreras kontinuerligt, liksom utetemperatur. Se även krav Plan för driftoptimering KravID: 11136.
  • Avvikelser från kravet  ovan om värmeåtervinning och värmeutvinning kan accepteras om entreprenören kan visa på en annan lösning som ger en bättre eller likvärdig energiprestanda till samma eller lägre kostnad. För föreslagen lösning ska då referensexempel visas och styrkas med intyg. Lösningen ska vara i drift i annan anläggning som har likvärdig belastning av fukt och kemikalier i frånluften som denna bad- och simanläggning planeras att ha. Intyg ska ha kontaktuppgifter med namn, telefonnummer och adress till referensobjektets kontaktperson.

Entreprenören ska säkerställa att beställaren vid överlämningen får skötselanvisningar och informeras om hur värmeväxlare och/eller värmepumpar ska driftas och underhållas för att verkningsgraderna och beställarens krav på frånluftens temperaturer ska kunna upprätthållas.

Exempelvis ska utförliga metoder för hur avfrostning ska ske finnas.

För plattvärmeväxlare av typ mot- och korsström ska instruktioner för avfrostning ska bifogas.

För batterivärmeväxlare och värmerörsväxlare (med eller utan fasövergång) så ska innehållsförteckning för överföringsmediet redovisas.

För roterande- och för kammarvärmeväxlare ska läckage- och renblåsningsflöde (från tilluftssidan till frånluftssidan) räknas in i beräkning av verkningsgraden. Renblåsningsflöde ska redovisas. Vilket tryck som ska användas för att säkerställa rätt läckageriktning (tillsatsstrypning) ska redovisas. Entreprenören ska ha garantiåtagande om minst 5 år mot att lukt och orenhet i frånluft (såsom exempelvis rök och matos) inte läcker till tilluften.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts