Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Värmeväxlare för vatten

Krav ID
11156
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Värmeväxlare för vatten ska installeras i bad- och simanläggningen. För värmeväxlare gäller:

 • Värmeväxlare ska vara av titan eller material med likvärdiga egenskaper för att klara den miljö värmeväxlaren ska placeras i.
 • Värmeväxlare ska vara provade enligt SS-EN 305, SS-EN 306 och SS-EN 307 eller likvärdiga standarder.
 • Värmeväxlare som utgör del av rörledningssystemet skall provas på samma sätt som anslutande
  rörledning. 
 • Beroende på anslutningstemperatur och tryck ska tryckklass PN10 eller PN16 tillämpas.
 • Vid leverans av värmeväxlare ska provningsintyg som överensstämmer med ovan angivna standarder medfölja. 
 • Växlaren ska dimensioneras efter det konstanta effektbehovet samt för de effekter som krävs för uppvärmning av
  bassängerna på de tider som angivits i projekteringen.
 • Om en bassäng ska kunna ha flera temperaturer så ska det genom projeketeringen beräknas och anges hur lång tid som ska tillåtas för uppvärmning eller kylning av bassängen.
 • Värmeväxlare ska kunna upprätthålla önskade bassängtemperaturer genom värmeväxling av ett delflöde från filterkretsen som pumpas genom värmeväxlaren.
 • Värmeväxlare ska dimensioneras för maximala uppvärmningstider på ett till fem dygn beroende på bassängens storlek.
 • Om värmeväxlare är avstängingsbara på badvattensidan, så ska badvattendelen av växlaren bestyckas med expansionsmöjlighet.
 • Värmeväxlare ska monteras och anslutas till rörsystemet på sådant vis att värmeväxlaren kan demonteras utan att det medför omfattande demontering av det övriga rörsystemet.
 • Värmeväxlare ska monteras så att värmeväxlaren inte har direktkontakt med golv.
 • Värmeväxlare ska monteras på plastdistanser eller distanser med material som har likvärdiga egenskaper. 
 • Vid påfyllning av tömda bassänger ska byggnadsdelarnas temperatur beaktas för att undvika expansion eller krympningar i material. Projektören ska i projekteringen beräkna och ange påfyllningshastighet i relevanta skriftliga instruktioner.
 • Skriftliga instruktioner om påfyllningshastigheter och uppvärmnings- respektive kylningstider ska även ingå i driftinstruktionerna som ska överlämnas till driftorganisationen.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts