Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Plan för driftoptimering och samordnad funktionsprovning

Krav ID
11164
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Driftoptimering och samordnad funktionsprovning ska genomföras.

Totalentreprenören / Konsult ska under projekteringen upprätta en plan för driftoptimering. Den person hos Totalentreprenören / Konsult som är Tekniksamordnare med samordnande ansvar, eller annan med liknande roll och ansvar, ska upprätta planen. Totalentreprenören / Konsult  ska se till att projektörer, underentreprenör och berörda parter som Totalentreprenören / Konsult  har ansvar för gentemot beställaren, följer planen.

Totalentreprenören / Konsult ska under projekteringen upprätta en plan för samordnad funktionsprovning. Den person hos Totalentreprenören / Konsult  som är Tekniksamordnare med samordnande ansvar, eller annan med liknande roll och ansvar, ska upprätta planen.Totalentreprenören / Konsult  ska se till att projektörer, underentreprenör och berörda parter som Totalentreprenören / Konsult  har ansvar för gentemot beställaren, följer planen.

Totalentreprenören / Konsult  ska se till att projektörer för respektive delsystem, som Totalentreprenören / Konsult  har ansvar för gentemot beställaren, vid projektering upprättar en plan för driftoptimering för alla relevanta driftfall.

Totalentreprenören / Konsult  ska säkerställa att intrimning av delsystem genomförs.

Totalentreprenören / Konsult  ska säkerställa att planer för driftoptimering och planer för samordnad funktionsprovning omhändertar nedanstående punkter:

 • Projekteringen ska fastställa samtliga relevanta driftfall. Fastställandet ska ske i samråd med beställaren.
 • Uppföljning under garantitiden och regelbunden uppföljning efter garantitiden ska planeras. ByggaE, ByggaF samt ByggaL kan användas som stöd i detta arbete. Resultatet av nämnda projektering ska ingå i Plan för mätning och kontroll och styr-, drift- och övervakningssystem.
 • För bad- och simanläggningen och alla byggnader och deras system så ska en samordnad funktionsprovning göras för alla relevanta driftfall. Samordnad funktionsprovning ska protokollföras med notering av resultat, avvikelser och korrigeringsåtgärder. 
   
 • Samordnad funktionsprovning ska ske först när vattensystemen och bassänger är fyllda med vatten enligt relevanta driftfall. 
   
 • Samordnad funktionsprovning ska utföras före det att intrimning av delsystem och övergripande system sker.
 • Mätare och system för mätdatainsamling ska vara klara och installerade och funktionskontrollerade innan samordnad funktionsprovning sker.
 • Mätare och system för mätdatainsamling ska vara klara och installerade och funktionskontrollerade innan intrimning av delsystem och övergripande system sker.
 • För bad- och simanläggningen och alla byggnader och deras system så ska intrimning av delsystem och övergripande system genomföras. Intrimning ska protokollföras med notering av med angivna resultat, avvikelser och korrigeringsåtgärder.
 • Samordnade funktionsprovningar med eventuella korrigerande åtgärder samt intrimning ska vara genomförda före överlämning. Dokumentation av provningar och korrigerande åtgärder och resultat av korrigeringar samt intrimning ska ingå i relationshandlingarna.
 • Planen ska innehålla en utbildningsplan för överlämning. Utbildningsplan ska beskriva hur kunskap ska överföras från konsulter och totalentreprenör/entrepenör till byggnadens driftorganisation.
 • Utbildningsplan ska säkerställa att dokumentation av drifts- och skötselinstruktioner medföljer till beställarens driftorganisation vid överlämningen.
 • Utbildningsplan ska ange att information och undervisning bland annat ska ske på berörda platser i bad- och simanläggningen eller annan berörd plats. Kunskapsöverföringen ska innehålla moment med praktiska övningar. Undervisning ska vara uppdelad för olika relevanta förvaltningsfunktioner.
 • Utbildningsplan ska specificera tidsåtgång och översiktligt innehåll i kunskapsöverföringen och för de olika momenten. Beställaren beräknar att avsätta totalt ____ timmar per förvaltningsfunktion och person för kunskapsöverföringen. [Till Beställaren! Fyll i antalet timmar.Ta sedan bort denna parantes, den är endast riktad till dig som beställare/upphandlare!]

Planen ska beakta andra planer som kan inverka på ovan, så som lufttäthetsplan, fuktsäkerhetsplan och plan för mätning och kontroll och styr-, drift- och övervakningssystem, vattenkvalitet och rening med flera planer.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts