Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Påfyllning av vatten

Krav ID
11319
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

När anläggningens bassänger och system för vattenprocesser är redo för uppfyllning av vatten så ska påfyllning ske. Påfyllning får endast ske efter det att anläggningen med bassänger och attraktioner har städats och rengjorts noggrant.

Bad- och simanläggningens bassänger och system för vattenprocesser ska fyllas med rent vatten för driftläge som fastställts i plan för funktionsprovning och driftoptimering.

Vid påfyllning och tömning ska påfyllningsvattnets temperaturer, hastighet och tider för uppfyllning eller tömning beaktas i förhållande till konstruktionens och anläggningens temperatur och beräknat hanterbart tryck mot bassängväggar. Krympning eller expansion av material ska undvikas och krympning eller expansion får inte orsaka skador på material eller konstruktioner.

Energieffektivaste temperaturreglering av påfyllningsvattnet och tid för uppfyllning och tömning av vatten ska beräknas under ovanstående villkor. Tid, kostnad och minimerad energianvändning ska redogöras för i olika alternativ. Alternativen ska redogöras för till beställaren. I samråd med beställaren väljs ett alternativ för påfyllning.

Skriftlig instruktion för påfyllning och tömning av vatten (påfyllningsplan och tömningsplan med tillhörande protokoll) ska utarbetas utifrån de olika alternativen (enligt stycket ovan). Instruktionen ska medfölja driftinstruktionerna och ingå som del i utbildningen av driftorganisationen.

Påfyllningen ska följa valt alternativ i påfyllningsplanen och steg i påfyllningen ska dokumenteras i protokoll. Påfyllningsplan, tömningsplan och protokoll ska medfölja relationshandlingarna.

(Kravet avser inte dricksvatten- eller duschvattenledningar. För dem finns särskilda lagar, myndighetsföreskrifter och standarder som ska följas.)

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts