Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenad

Krav ID
11374
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Byggnadens värme- och energianvändning

Byggnadens energianvändning för byggnad i drift ska ej överstiga de värden som anges i de två nedanstående punkterna (punkt 1 och 2). Byggnaden ska klara nivåerna i båda punkterna. Att kraven nås för en ej uppförd byggnad ska visas genom energiberäkningar baserade på gällande handlingar. Gällande handlingar ska utformas så nivåerna i punkt 1 och 2 uppfylls.

Att kraven nås för en uppförd byggnad ska visas senast vid ingången av år två, räknat från det datum byggnaden togs i full drift. Att kraven nås ska visas genom mätningar och beräkningar baserade på mätningar, i byggnaden.  [OBS TILL UPPHANDLAREN: Värden att skriva in på raderna nedan återfinns i bilaga 1 till kravet.]

Punkt 1: Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår (definieras nedan) ska, när byggnaden är i drift vara lika med eller lägre än ___ kWh/m2, Atemp och år.

Punkt 2: Byggnadens energianvändning över ett normalår (definieras nedan) ska, när byggnaden är i drift vara lika med eller lägre än ___ kWh/m2, Atemp och år.

Punkt 3: Primärenergitalet (PET) ska beräknas utifrån uppdaterade energiberäkningar och ske enligt Boverkets byggregler.

Byggnadens nettovärmeenergi 

Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår är en delmängd av byggnadens energianvändning (se nedan). Byggnadens nettovärmeenergi definieras här som den energi i form av värme (kWh) som byggnaden behöver för uppvärmning till definierad normal rumstemperatur. Till nettovärmeenergin räknas också värmeenergi som alstras inom fastighetsgränsen och som tillförs byggnaden, så som solvärme, bidrag till uppvärmningen från solceller får inte heller avräknas. Till nettovärmeenergin räknas också förluster, genom vädring och i alla ledningssystem och undercentraler, som byggnaden inte tillgodogör sig som uppvärmning. Då värmepump används så avses med värmeenergi, den energi i form av värme som värmepumpen levererar till värmedistributionssystemet (eller inomhusluften), efter avdrag för tappvarmvatten (om tappvarmvattnet ingår i samma system), samt i övrigt enligt definitionen av byggnadens nettovärmeenergi. Förvärmning av uteluftsflöde (tilluft) ska räknas till nettovärmeenergin. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även den värmeenergin. Uppvärmning av tappvarmvatten räknas inte in. (Byggnadens nettovärmeenergi avgränsas alltså inte på samma sätt som BBR:s energi för uppvärmning.) Förutsättningar i övrigt följer gällande BBR. (BBR: Boverkets byggregler 2011:6 – föreskrifter och allmänna råd, till och med ändringsförfattnings BFS 2020:4 – BBR29. För normalisering (”normalår”) se nedan.

Byggnadens energianvändning

Byggnadens energianvändning över ett normalår definieras här som all den energi som levereras för byggnadens nettovärmeenergi och energi för tappvarmvatten samt byggnadens fastighetsenergi. Fjärrkyla (kWh) och el för att alstra kyla ska inräknas in byggnadens energianvändning. Egenproducerad energi så som el från solceller eller solvärme, för tappvarmvatten eller för byggnadens fastighetsenergi ska räknas in i byggnadens energianvändning. I byggnadens energianvändning ingår byggnadens nettovärmeenergi (se ovan) som en delmängd. Verksamheters och brukares/boendes energianvändning räknas ej in. Med byggnadens energianvändning avses inte primärenergitalet. För normalisering (”normalår”) se nedan. För begränsning av installerad maximal el-effekt så gäller i övrigt Boverkets byggregler.

Bygg- och relationshandlingar och andra handlingar

Gällande handlingar ska utformas så nivåerna i punkt 1 och 2 uppfylls.

Gällande handlingar ska inkludera anvisningar för:

  • vilka väsentliga indata som kan behövas till mer preciserad energiberäkning (se under rubriken Beräkningar här nedan).
  • vilka givare som behövs för att kunna mäta väsentliga indata.

Utöver ovan ska gällande relationshandlingar eller driftinstruktioner inkludera anvisningar för hur verifiering av väsentliga indata till energiberäkningen kan ske genom mätning och hur mätningarna kan loggas.

Uppdaterad energiberäkning och redovisningsmall (Energihjälpen) ska ifylld redovisas för beställaren före byggstart kan godkännas samt före slutbesked kan ges.

Beräkningar

Beräkningar för en ännu ej uppförd byggnad ska visas genom beräkningar baserade på gällande handlingar. Beräkningar för en uppförd byggnad ska baseras faktiska värden från mätningar av byggnaden i drift samt korrigeras till normalår och normalt brukande (normalisering). Indata avseende normalisering ska så långt rimligt baseras faktiska värden från mätningar. Metod för normalårskorrigering och val av vilka klimatdatafiler som ska användas ska preciseras i samråd och ska noteras i kontraktet. I händelse av att det inte har preciserats så gäller graddagsmetoden och klimatdatafiler (Sveby - SMHI 1981–2010) enligt Sveby:s Energiavtal 21.

Beräkningar ska ske enligt beräkningsmetoder i SS-EN ISO 52016–1:2017 Byggnaders energiprestanda - Bygg-och byggnadselement - Energibehov för uppvärmning och kylning, innetemperaturer och sensibel och latent huvudbelastning - Del 1. Beräkningar kan också ske enligt annan likvärdig metod eller med validerade dynamiska simuleringsprogram.

Energiberäkning ska i övrigt beakta, bland annat:
Teknikutrymmens, schakts, kanalers och installationers placering i byggnaden. Förluster ska beräknas utifrån schaktens och kanalers längd och isolerdata, schablondata får inte användas. Varmvattencirkulationens (VVC) förluster ska beräknas utifrån VVC-längd och ledningens isolerdata, schablondata får inte användas. Påverkan från spiskåpors utformning och systeminkoppling, fönstervädring, stilleståndsförluster i undercentral och reglerförluster i värmesystemet ska beräknas. Köldbryggor, exempelvis vid fönster, ska beräknas.

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i kravet men de påverkar energianvändning för uppvärmning och komfortkyla. Hushållsel och verksamhetsenergi ska därför inkluderas i energibalansberäkningen. Beräkningen ska beakta fuktbelastningens påverkan på energibalansen – även avseende fukt från användning av tvätt- och torkmaskiner i lägenheter.

I övrigt ska indata väljas enligt BEN2 (Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår).

Alla väsentliga indata med källor ska finnas redovisade i energiberäkningen. Värmebehov för tappvarmvattenanvändning ska ingå med schablon enligt BEN2.

Där inga andra krav eller beräkningsmetoder är specificerade i upphandlingsdokumenten gäller BBR och BEN2.

Primärenergitalet (PET) ska beräknas enligt gällande BBR. Observera att det dock är punkt 1 och 2 ovan som utgör beställarens krav.

Beräkningarna ska utgå från en mellan projekteringsdisciplinerna fullt samordnad projekteringshandling. Om det sker förändringar av systemspecifikationen i samband med entreprenörens upphandling av berörda system så ska den upphandlade lösningen vara utgångspunkt för kontrollberäkningen. Det åligger entreprenören att informera beställaren om sådana eventuella förändringar.

Uppdaterad energiberäkning för byggnadens nettovärmeenergi och byggnadens energianvändning ska lämnas till beställaren tillsammans med gällande handlingar. Resultat av energiberäkningar ska sammanfattas och redovisas i beställarens redovisningsmall – Energihjälpen. En uppdaterad energiberäkning och uppdaterad och ifylld redovisningsmall ska redovisas för beställaren innan byggstart kan godkännas samt innan slutbesked kan ges.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenad

Krav ID
11374
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Byggnadens värme- och energianvändning

Byggnadens energianvändning för byggnad i drift ska ej överstiga de värden som anges i de två nedanstående punkterna (punkt 1 och 2). Byggnaden ska klara nivåerna i båda punkterna. Att kraven nås för en ej uppförd byggnad ska visas genom energiberäkningar baserade på gällande handlingar. Gällande handlingar ska utformas så nivåerna i punkt 1 och 2 uppfylls.

Att kraven nås för en uppförd byggnad ska visas senast vid ingången av år två, räknat från det datum byggnaden togs i full drift. Att kraven nås ska visas genom mätningar och beräkningar baserade på mätningar, i byggnaden.  [OBS TILL UPPHANDLAREN: Värden att skriva in på raderna nedan återfinns i bilaga 1 till kravet.]

Punkt 1: Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår (definieras nedan) ska, när byggnaden är i drift vara lika med eller lägre än ___ kWh/m2, Atemp och år.

Punkt 2: Byggnadens energianvändning över ett normalår (definieras nedan) ska, när byggnaden är i drift vara lika med eller lägre än ___ kWh/m2, Atemp och år.

Punkt 3: Primärenergitalet (PET) ska beräknas utifrån uppdaterade energiberäkningar och ske enligt Boverkets byggregler.

Byggnadens nettovärmeenergi 

Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår är en delmängd av byggnadens energianvändning (se nedan). Byggnadens nettovärmeenergi definieras här som den energi i form av värme (kWh) som byggnaden behöver för uppvärmning till definierad normal rumstemperatur. Till nettovärmeenergin räknas också värmeenergi som alstras inom fastighetsgränsen och som tillförs byggnaden, så som solvärme, bidrag till uppvärmningen från solceller får inte heller avräknas. Till nettovärmeenergin räknas också förluster, genom vädring och i alla ledningssystem och undercentraler, som byggnaden inte tillgodogör sig som uppvärmning. Då värmepump används så avses med värmeenergi, den energi i form av värme som värmepumpen levererar till värmedistributionssystemet (eller inomhusluften), efter avdrag för tappvarmvatten (om tappvarmvattnet ingår i samma system), samt i övrigt enligt definitionen av byggnadens nettovärmeenergi. Förvärmning av uteluftsflöde (tilluft) ska räknas till nettovärmeenergin. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även den värmeenergin. Uppvärmning av tappvarmvatten räknas inte in. (Byggnadens nettovärmeenergi avgränsas alltså inte på samma sätt som BBR:s energi för uppvärmning.) Förutsättningar i övrigt följer gällande BBR. (BBR: Boverkets byggregler 2011:6 – föreskrifter och allmänna råd, till och med ändringsförfattnings BFS 2020:4 – BBR29. För normalisering (”normalår”) se nedan.

Byggnadens energianvändning

Byggnadens energianvändning över ett normalår definieras här som all den energi som levereras för byggnadens nettovärmeenergi och energi för tappvarmvatten samt byggnadens fastighetsenergi. Fjärrkyla (kWh) och el för att alstra kyla ska inräknas in byggnadens energianvändning. Egenproducerad energi så som el från solceller eller solvärme, för tappvarmvatten eller för byggnadens fastighetsenergi ska räknas in i byggnadens energianvändning. I byggnadens energianvändning ingår byggnadens nettovärmeenergi (se ovan) som en delmängd. Verksamheters och brukares/boendes energianvändning räknas ej in. Med byggnadens energianvändning avses inte primärenergitalet. För normalisering (”normalår”) se nedan. För begränsning av installerad maximal el-effekt så gäller i övrigt Boverkets byggregler.

Bygg- och relationshandlingar och andra handlingar

Gällande handlingar ska utformas så nivåerna i punkt 1 och 2 uppfylls.

Gällande handlingar ska inkludera anvisningar för:

  • vilka väsentliga indata som kan behövas till mer preciserad energiberäkning (se under rubriken Beräkningar här nedan).
  • vilka givare som behövs för att kunna mäta väsentliga indata.

Utöver ovan ska gällande relationshandlingar eller driftinstruktioner inkludera anvisningar för hur verifiering av väsentliga indata till energiberäkningen kan ske genom mätning och hur mätningarna kan loggas.

Uppdaterad energiberäkning och redovisningsmall (Energihjälpen) ska ifylld redovisas för beställaren före byggstart kan godkännas samt före slutbesked kan ges.

Beräkningar

Beräkningar för en ännu ej uppförd byggnad ska visas genom beräkningar baserade på gällande handlingar. Beräkningar för en uppförd byggnad ska baseras på faktiska värden från mätningar av byggnaden i drift samt korrigeras till normalår och normalt brukande (normalisering). Indata avseende normalisering ska så långt rimligt baseras faktiska värden från mätningar. Metod för normalårskorrigering och val av vilka klimatdatafiler som ska användas ska preciseras i samråd och ska noteras i kontraktet. I händelse av att det inte har preciserats så gäller graddagsmetoden och klimatdatafiler (Sveby - SMHI 1981–2010) enligt Sveby:s Energiavtal 21.

Beräkningar ska ske enligt beräkningsmetoder i SS-EN ISO 52016–1:2017 Byggnaders energiprestanda - Bygg-och byggnadselement - Energibehov för uppvärmning och kylning, innetemperaturer och sensibel och latent huvudbelastning - Del 1. Beräkningar kan också ske enligt annan likvärdig metod eller med validerade dynamiska simuleringsprogram.

Energiberäkning ska i övrigt beakta, bland annat:
Teknikutrymmens, schakts, kanalers och installationers placering i byggnaden. Förluster ska beräknas utifrån schaktens och kanalernas längd och isolerdata, schablondata får inte användas. Varmvattencirkulationens (VVC) förluster ska beräknas utifrån VVC-längd och ledningens isolerdata, schablondata får inte användas. Påverkan från spiskåpors utformning och systeminkoppling, fönstervädring, stilleståndsförluster i undercentral och reglerförluster i värmesystemet ska beräknas. Köldbryggor, exempelvis vid fönster, ska beräknas.

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i kravet men de påverkar energianvändning för uppvärmning och komfortkyla. Hushållsel och verksamhetsenergi ska därför inkluderas i energibalansberäkningen. Beräkningen ska beakta fuktbelastningens påverkan på energibalansen – även avseende fukt från användning av tvätt- och torkmaskiner i lägenheter.

I övrigt ska indata väljas enligt BEN2 (Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår).

Alla väsentliga indata med källor ska finnas redovisade i energiberäkningen. Värmebehov för tappvarmvattenanvändning ska ingå med schablon enligt BEN2.

Där inga andra krav eller beräkningsmetoder är specificerade i upphandlingsdokumenten gäller BBR och BEN2.

Primärenergitalet (PET) ska beräknas enligt gällande BBR. Observera att det dock är punkt 1 och 2 ovan som utgör beställarens krav.

Beräkningarna ska utgå från en mellan projekteringsdisciplinerna fullt samordnad projekteringshandling. Om det sker förändringar av systemspecifikationen i samband med entreprenörens upphandling av berörda system så ska den upphandlade lösningen vara utgångspunkt för kontrollberäkningen. Det åligger entreprenören att informera beställaren om sådana eventuella förändringar.

Uppdaterad energiberäkning för byggnadens nettovärmeenergi och byggnadens energianvändning ska lämnas till beställaren tillsammans med gällande handlingar. Resultat av energiberäkningar ska sammanfattas och redovisas i beställarens redovisningsmall – Energihjälpen. En uppdaterad energiberäkning och uppdaterad och ifylld redovisningsmall ska redovisas för beställaren innan byggstart kan godkännas samt innan slutbesked kan ges.

 

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenad

Krav ID
11374
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Byggnadens värme- och energianvändning

Byggnadens energianvändning för byggnad i drift ska ej överstiga de värden som anges i de två nedanstående punkterna (punkt 1 och 2). Byggnaden ska klara nivåerna i båda punkterna. Att kraven nås för en ej uppförd byggnad ska visas genom energiberäkningar baserade på gällande handlingar. Gällande handlingar ska utformas så nivåerna i punkt 1 och 2 uppfylls.

Att kraven nås för en uppförd byggnad ska visas senast vid ingången av år två, räknat från det datum byggnaden togs i full drift. Att kraven nås ska visas genom mätningar och beräkningar baserade på mätningar, i byggnaden.  [OBS TILL UPPHANDLAREN: Värden att skriva in på raderna nedan återfinns i bilaga 1 till kravet.]

Punkt 1: Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår (definieras nedan) ska, när byggnaden är i drift vara lika med eller lägre än ___ kWh/m2, Atemp och år.

Punkt 2: Byggnadens energianvändning över ett normalår (definieras nedan) ska, när byggnaden är i drift vara lika med eller lägre än ___ kWh/m2, Atemp och år.

Punkt 3: Primärenergitalet (PET) ska beräknas utifrån uppdaterade energiberäkningar och ske enligt Boverkets byggregler.

Byggnadens nettovärmeenergi 

Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår är en delmängd av byggnadens energianvändning (se nedan). Byggnadens nettovärmeenergi definieras här som den energi i form av värme (kWh) som byggnaden behöver för uppvärmning till definierad normal rumstemperatur. Till nettovärmeenergin räknas också värmeenergi som alstras inom fastighetsgränsen och som tillförs byggnaden, så som solvärme, bidrag till uppvärmningen från solceller får inte heller avräknas. Till nettovärmeenergin räknas också förluster, genom vädring och i alla ledningssystem och undercentraler, som byggnaden inte tillgodogör sig som uppvärmning. Då värmepump används så avses med värmeenergi, den energi i form av värme som värmepumpen levererar till värmedistributionssystemet (eller inomhusluften), efter avdrag för tappvarmvatten (om tappvarmvattnet ingår i samma system), samt i övrigt enligt definitionen av byggnadens nettovärmeenergi. Förvärmning av uteluftsflöde (tilluft) ska räknas till nettovärmeenergin. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även den värmeenergin. Uppvärmning av tappvarmvatten räknas inte in. (Byggnadens nettovärmeenergi avgränsas alltså inte på samma sätt som BBR:s energi för uppvärmning.) Förutsättningar i övrigt följer gällande BBR. (BBR: Boverkets byggregler 2011:6 – föreskrifter och allmänna råd, till och med ändringsförfattnings BFS 2020:4 – BBR29. För normalisering (”normalår”) se nedan.

Byggnadens energianvändning

Byggnadens energianvändning över ett normalår definieras här som all den energi som levereras för byggnadens nettovärmeenergi och energi för tappvarmvatten samt byggnadens fastighetsenergi. Fjärrkyla (kWh) och el för att alstra kyla ska inräknas in byggnadens energianvändning. Egenproducerad energi så som el från solceller eller solvärme, för tappvarmvatten eller för byggnadens fastighetsenergi ska räknas in i byggnadens energianvändning. I byggnadens energianvändning ingår byggnadens nettovärmeenergi (se ovan) som en delmängd. Verksamheters och brukares/boendes energianvändning räknas ej in. Med byggnadens energianvändning avses inte primärenergitalet. För normalisering (”normalår”) se nedan. För begränsning av installerad maximal el-effekt så gäller i övrigt Boverkets byggregler.

Bygg- och relationshandlingar och andra handlingar

Gällande handlingar ska utformas så nivåerna i punkt 1 och 2 uppfylls.

Gällande handlingar ska inkludera anvisningar för:

  • vilka väsentliga indata som kan behövas till mer preciserad energiberäkning (se under rubriken Beräkningar här nedan).
  • vilka givare som behövs för att kunna mäta väsentliga indata.

Utöver ovan ska gällande relationshandlingar eller driftinstruktioner inkludera anvisningar för hur verifiering av väsentliga indata till energiberäkningen kan ske genom mätning och hur mätningarna kan loggas.

Uppdaterad energiberäkning och redovisningsmall (Energihjälpen) ska ifylld redovisas för beställaren före byggstart kan godkännas samt före slutbesked kan ges.

Beräkningar

Beräkningar för en ännu ej uppförd byggnad ska visas genom beräkningar baserade på gällande handlingar. Beräkningar för en uppförd byggnad ska baseras faktiska värden från mätningar av byggnaden i drift samt korrigeras till normalår och normalt brukande (normalisering). Indata avseende normalisering ska så långt rimligt baseras faktiska värden från mätningar. Metod för normalårskorrigering och val av vilka klimatdatafiler som ska användas ska preciseras i samråd och ska noteras i kontraktet. I händelse av att det inte har preciserats så gäller graddagsmetoden och klimatdatafiler (Sveby - SMHI 1981–2010) enligt Sveby:s Energiavtal 21.

Beräkningar ska ske enligt beräkningsmetoder i SS-EN ISO 52016–1:2017 Byggnaders energiprestanda - Bygg-och byggnadselement - Energibehov för uppvärmning och kylning, innetemperaturer och sensibel och latent huvudbelastning - Del 1. Beräkningar kan också ske enligt annan likvärdig metod eller med validerade dynamiska simuleringsprogram.

Energiberäkning ska i övrigt beakta, bland annat:
Teknikutrymmens, schakts, kanalers och installationers placering i byggnaden. Förluster ska beräknas utifrån schaktens och kanalers längd och isolerdata, schablondata får inte användas. Varmvattencirkulationens (VVC) förluster ska beräknas utifrån VVC-längd och ledningens isolerdata, schablondata får inte användas. Påverkan från spiskåpors utformning och systeminkoppling, fönstervädring, stilleståndsförluster i undercentral och reglerförluster i värmesystemet ska beräknas. Köldbryggor, exempelvis vid fönster, ska beräknas.

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i kravet men de påverkar energianvändning för uppvärmning och komfortkyla. Hushållsel och verksamhetsenergi ska därför inkluderas i energibalansberäkningen. Beräkningen ska beakta fuktbelastningens påverkan på energibalansen – även avseende fukt från användning av tvätt- och torkmaskiner i lägenheter.

I övrigt ska indata väljas enligt BEN2 (Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår).

Alla väsentliga indata med källor ska finnas redovisade i energiberäkningen. Värmebehov för tappvarmvattenanvändning ska ingå med schablon enligt BEN2.

Där inga andra krav eller beräkningsmetoder är specificerade i upphandlingsdokumenten gäller BBR och BEN2.

Primärenergitalet (PET) ska beräknas enligt gällande BBR. Observera att det dock är punkt 1 och 2 ovan som utgör beställarens krav.

Beräkningarna ska utgå från en mellan projekteringsdisciplinerna fullt samordnad projekteringshandling. Om det sker förändringar av systemspecifikationen i samband med entreprenörens upphandling av berörda system så ska den upphandlade lösningen vara utgångspunkt för kontrollberäkningen. Det åligger entreprenören att informera beställaren om sådana eventuella förändringar.

Uppdaterad energiberäkning för byggnadens nettovärmeenergi och byggnadens energianvändning ska lämnas till beställaren tillsammans med gällande handlingar. Resultat av energiberäkningar ska sammanfattas och redovisas i beställarens redovisningsmall – Energihjälpen. En uppdaterad energiberäkning och uppdaterad och ifylld redovisningsmall ska redovisas för beställaren innan byggstart kan godkännas samt innan slutbesked kan ges.