Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Städkemikalier

Krav ID
11567
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Kravtext

Leverantören ska upprätta en förteckning över samtliga städkemikalier som används vid utförandet av kontraktet. Eventuella miljömärkningar av städkemikalierna anges i förteckningen. Leverantören ska på begäran av [Den upphandlande organisationen] leverera en uppdaterad version av förteckningen.

Rengöringsmedel, rengörande golvvårdsmedel, handdiskmedel, maskindiskmedel samt tvättmedel som används vid utförandet av städtjänsten ska uppfylla samtliga punkter nedan.

1. Produktens miljö- och hälsofarlighet

Produkter som används vid utförandet av kontraktet ska inte vara klassificerade med någon av nedanstående faroklasser och faroangivelser, varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid egenklassificering enligt kriterierna i CLP-förordningen.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Faroklass Faroangivelse
Farligt för vattenmiljön – akut fara (kategori 1) H400
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter (kategori 1-4) H410, H411, H412, H413
Luftvägs- eller hudsensibilisering H317, H334
Akut toxicitet (kategorier 1-3) H300, H301, H330, H331
Cancerframkallande H350, H351
Mutagen H340, H341
Reproduktionstoxisk H360, H361, H362

Undantag:

Golvvårdsmedel som golvpolish, golvvax och polish/vax-borttagningsmedel som inte har rengörande effekt omfattas inte av denna punkt.

För textiltvättmedel avsett för professionellt bruk omfattas följande inte av denna punkt:

  • produkter där klassificeringen med H317 och/eller H334 beror på innehåll av enzymer
  • produkter där klassificeringen med faroangivelse H410, H411 eller H412 beror på innehåll av perättiksyra (Cas-nr 79-21-0) eller väteperoxid (Cas-nr 7722-84-1)
  • delkomponenter som är klassificerade med H412 på grund av enzyminnehåll, under förutsättning att delkomponenterna blandas i en automatiserad process i direkt anslutning till tvättmaskinen.

2. Tensiders nedbrytbarhet

Samtliga tensider som ingår i produkten ska vara lätt nedbrytbara under syrerika förhållanden (aerobt) enligt OECD:s riktlinjer, testmetod 301 (A till F) eller 310 eller motsvarande testmetoder.

Tensider som ingår i produkten och som i sig är klassificerade som farliga för vattenmiljön med faroangivelse H410, H411, H412 eller H413 ska även vara nedbrytbara under syrefattiga förhållanden (anaerobt) enligt OECD:s riktlinjer, test 311 eller motsvarande testmetoder. Detta gäller även om produkten som helhet inte har någon av dessa klassificeringar.

3. Parfym

Eventuella parfymer1 som ingår i produkten ska vara tillsatta enligt The International Fragrance Associations (IFRA2) riktlinjer, eller likvärdigt.

Följande föreningar ska inte vara tillsatta i produkten:

  • nitromyskföreningar och polycykliska myskföreningar
  • hydroxyisohexyl 3-Cyklohexen Karboxaldehyd, HICC (CASnr 31906-04-4, 51414-25-6)
  • atranol (CASnr 526-37-4)
  • kloroatranol (CASnr 57074-21-2).

Följande föreningar får ingå med högst 0,01 viktprocent:

  • doftämnen som är klassificerade som sensibiliserande med H317
  • doftämnen som är deklarationspliktiga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (detergentförordningen).

4. Begränsning av specifika ämnen

Ingående ämnen3 i produkten ska inte vara upptagna på gällande kandidatförteckning.

Ingående ämnen3 i produkten ska inte, av EU, ha bedömts vara PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) eller vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative).4

1Parfymer avser ämnen/ämnesblandningar som är tillsatta i syfte att förbättra produktens doftegenskaper.

2IFRA the International Fragrance Association är parfymindustrins officiella organ, för mer information se https://ifrafragrance.org/.

3Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten, även tillsatta additiver i ingredienser (till exempel konserveringsmedel och stabilisatorer). Föroreningar från råvaruproduktion ingår dock inte. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktionen som ingår i produkten i koncentrationer under 0,01 viktprocent. Ämnen som medvetet och med ett visst syfte tillsatts en råvara betraktas inte som föroreningar oavsett koncentration.

4Enligt Reach bilaga XIII: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20230806.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts