Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Systematiskt miljöarbete

Krav ID
10855:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Kvalificeringskrav
Kravtext

Leverantören ska ha rutiner för ett systematiskt miljöarbete. Rutinerna ska vara dokumenterade, minst omfatta den verksamhet som omfattas av kontraktet och tillämpas under kontraktstiden. Rutinerna ska minst omfatta följande punkter:

  • Rutiner för att identifiera betydande miljöaspekter och sätta mål i den verksamhet som omfattas av uppdraget
  • Rutiner för att löpande följa upp satta mål kopplat till de betydande miljöaspekterna med tillhörande handlingsplaner för att förbättra verksamhetens miljöprestanda
  • Rutiner som säkerställer efterlevnad av relevant miljölagstiftning samt rutin för återkommande uppdatering av ovanstående
  • Rutiner för att registrera/utreda miljötillbud, miljöolyckor och miljöavvikelser
  • Rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen i miljöfrågor med anknytning till uppdraget
  • Rutiner för hur avvikelser hanteras samt rutiner för förbättring av anbudsgivarens miljöprestanda kopplat till uppdraget samt uppdatering av tillhörande handlingsplaner
Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts