Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Palmolja

Krav ID
11282:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

För produkter som innehåller palmolja, palmkärnolja, palmoljederivat och/eller palmkärnoljederivat ska produktionen av denna råvara uppfylla något av följande två alternativ:

1. Är producerad på ett sätt som minst omfattar följande:

  • Implementerade rutiner som säkerställer att omvandling till odlingsmark inte orsakar avskogning eller skada på höga bevarandevärden1. Utvärderingen av vad som utgör höga bevarandevärden kan göras i enlighet med High Conservation Value Approach2, eller likvärdig utvärdering relevant för det geografiska området.
  • Nyplantering av oljepalm på torvmark, får inte förekomma efter november 2018. Det gäller både existerande och nyutvecklade planteringar.
  • Användning av växtskyddsmedel ska ske utifrån principerna för integrerat växtskydd (IPM3). Det innebär att förebygga växtskyddsproblem, bevaka skaderisken i odlingar/fält, behovsanpassa åtgärderna samt följa och utvärdera bekämpningsåtgärderna.

2. Är producerad enligt Förordning (EU) nr 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Det är tillräckligt att dokumentationen av palmoljans spårbarhet kan visas genom en särhållen leveranskedja (principen Identity Preserved eller Segregated) eller genom principerna för massbalans (principen Mass Balance).

Undantag:
Råvaror som innehåller palmolja, palmkärnolja, palmoljederivat och/eller palmkärnoljederivat som ingår i produkten med mindre än 1 procent.

1Höga bevarande värden 
Mångfald av arter 
Koncentrationer av biologisk mångfald inklusive endemiska arter och sällsynta, hotade eller utrotningshotade arter som är betydande på global, regional eller nationell nivå. 
  
Ekosystem på landskapsnivå, ekosystem-mosaiker och intakta skogslandskap (IFL)  
Stora ekosystem på landskapsnivå, ekosystem-mosaiker och IFL som är betydande på global, regional eller nationell nivå och som innehåller livskraftiga populationer av majoriteten av de naturligt förekommande arterna i naturliga mönster av utbredning och förekomst. 
 
Ekosystem och livsmiljöer  
Sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem, livsmiljöer eller refugier. 
 
Ekosystemtjänster  
Grundläggande ekosystemtjänster i kritiska situationer, inklusive skydd av avrinningsområden och kontroll av erosion av känsliga jordar och sluttningar
2HCV value approach
Metoden används för att identifiera och skydda områden med höga bevarande värden (HCV). https://hcvnetwork.org

3IPM (Integrated Pest Management)
Integrerat växtskydd, IPM, handlar om en hållbar användning av växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder bekämpas ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter i odlingen. 

Alla som använder växtskyddsmedel ska tillämpa integrerat växtskydd och att odla enligt de principerna är effektivt oavsett odlingsinriktning. Växtskyddsåtgärder i din odling - Jordbruksverket.se

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts