Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper

Krav ID
11295:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

EDTA (CAS 60-00-4) ska inte ingå i produkten i halter över 0,2 viktsprocent.

Följande ämnen och ämnesgrupper ska inte ingå1 i produkten:

  • Alkylfenoletoxilater
  • Organiska klorfreningar och hypokloriter
  • Ämnen som har utvärderats av EU att vara PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic), vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative)2
  • Ämnen på kandidatförteckningen3
  • Ämnen som av EU anses vara hormonstörande eller potentiellt hormonstörande4

 

Undantag:

Organiska klorföreningar får ingå i konserveringsmedel som används i maskindiskmedel för professionellt bruk.

1Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten, även tillsatta additiver i ingredienser (till exempel konserveringsmedel och stabilisatorer). Föroreningar från råvaruproduktion ingår dock inte. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktionen som ingår i produkten i koncentrationer under 0,01 viktsprocent. Ämnen som medvetet och med ett visst syfte tillsatts en råvara betraktas inte som föroreningar oavsett koncentration.

2Kriterier för att bedöma om ämnet är ett utfasningsämne - PBT/vPvB finns här: https://www.kemi.se/prioguiden/start/prios-kriterier-for-utfasningsamnen-och-prioriterade-riskminskningsamnen

3Kandidatförteckningen: http://echa.europa.eu/candidate-list-table

4Här avses hormonstörande ämnen kategori 1 och 2, se Study on enhancing the Endocrine Disrupter priority list with a focus on low production volume chemicals,  bilaga L :http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts