Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ingående ämnens hälsofarlighet

Krav ID
11092:3
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ingående ämnen1 i produkten ska inte vara klassificerade med nedanstående faroklasser och faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid egenklassificering.

 

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroklass

Faroangivelse  

Akut toxicitet (kategorier 1-3)

H300, H301, H310, H311, H330, H331,

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (kategori 1)

H370

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (kategori 1)

H372

Cancerframkallande

H350, H351

Mutagen

H340, H341

Reproduktionstoxisk

H360, H361, H362

Undantag

  • Fluorföreningar i tandkräm och munvårdsprodukter
  • Bensoesyra i tvål, krämer och lotion. Produkter i sprayform undantas inte.
  • Enzymer (inklusive stabilisatorer och konserveringsmedel i enzymråvaran) om de är i flytande form eller som inkapslade granulat. Undantaget gäller inte för enzymer som ingår i sprayprodukter.
  • Parfymämnen
  • Färgämnen som är godkända som livsmedelstillsats enligt förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser.
  • Biologiska ämnen2, till exempel växtextrakt

1Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten, även tillsatta additiver i ingredienser (till exempel konserveringsmedel och stabilisatorer). Föroreningar från råvaruproduktion ingår dock inte. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktionen som ingår i produkten i koncentrationer under 0,01 viktsprocent. Ämnen som medvetet och med ett visst syfte tillsatts en råvara betraktas inte som föroreningar oavsett koncentration.

2Med biologiska ämnen avses ämnen som är utvunna med eller utan lösningsmedel ur biologiskt material, eventuellt renade, men inte vidare modifierade. De kan vara vegetabiliska eller animaliska.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts