Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Sensibiliserande (allergiframkallande) ämnen

Krav ID
11094:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ingående ämnen1 i produkten ska inte vara klassificerade med nedanstående faroangivelser och riskfraser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen, varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid egenklassificering.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroklass

Faroangivelse

Luftvägs- eller hudsensibilisering

H317, H334

 Undantag:

  • Enzymer (inklusive stabilisatorer och konserveringsmedel i enzymråvaran) om de är i flytande form eller som inkapslade granulat.
  • Tokoferol och tokoferolacetat.
  • Amidoamin: max. 0,3 procent som förorening i Cocamidopropyl Betaine (CARB).

1 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01 viktsprocent. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter.

Observera att för parfymer avser kravet avser varje enskilt ingående ämne i parfymen.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts