Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Bioackumulerbarhet för konserveringsmedel och färgämnen

Krav ID
11289
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ingående1 konserveringsmedel och färgämnen i produkten ska inte vara bioackumulerbara2 enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). 

Undantag:

  • Färgämnen som är godkända som livsmedelstillsats enligt förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser.
  • Konserveringsmedel vars LC50, EC50 och IC50 är > 100 mg/l eller NOEC/ECx är > 10 mg/l.
  • Konserveringsmedel som är lätt nedbrytbara och bryts ned till ämnen vars BCF eller log KOW uppfyller kraven
  • Konserveringsmedel som inte är biotillgängliga (molmassa > 700 g/mol).

Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten, även tillsatta additiver i ingredienser (till exempel konserveringsmedel och stabilisatorer). Föroreningar från råvaruproduktion ingår dock inte. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktionen som ingår i produkten i koncentrationer under 0,01 viktsprocent. Ämnen som medvetet och med ett visst syfte tillsatts en råvara betraktas inte som föroreningar oavsett koncentration.

2 Fördelningskoefficienten (Kow) mellan oktanol och vatten ska vara mindre än 4 (log Kow < 4) eller experimentellt bestämd biokoncentrationsfaktor (BCF) ska vara mindre än 500 (BCF < 500).

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts