Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper

Krav ID
11291
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Följande ämnen och ämnesgrupper ska inte ingå1 i produkten:

  • EDTA (CAS 60-00-4)
  • Ämnen som har utvärderats av EU att vara PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic), vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative)2
  • Ämnen på kandidatförteckningen3
  • Ämnen som av EU anses vara hormonstörande eller potentiellt hormonstörande4
  • Organiska halogenföreningar

1 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01vikt%. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter.

2 Kriterier för att bedöma om ämnet är ett utfasningsämne – PBT/vPvB finns här https://www.kemi.se/prioguiden/start/prios-kriterier-for-utfasningsamnen-och-prioriterade-riskminskningsamnen

3 Kandidatförteckningen: http://echa.europa.eu/candidate-list-table

4 Här avses hormonstörande ämnen kategori 1 och 2, se Study on enhancing the Endocrine Disrupter priority list with a focus on low production volume chemicals,  bilaga L :http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts