Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Hantering av uttjänt textil

Krav ID
11212:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska under kontraktstiden kunna redovisa hur uttjänt textil, som omfattas av kontraktet, hanteras.  Leverantören ska på begäran av den upphandlande organisationen redovisa mängd uttjänt textil i kilo som gått till:

  • återanvändning1
  • materialåtervinning2 
  • energiåtervinning

1 Återanvändning omfattar återanvändning av textilier för samma ändamål som den ursprungligen var designad för, men även upcycling, re-design, re-make och dylikt där textilen designas om till något nytt
2 Materialåtervinning innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för något annat material eller att det förbereds för en sådan nytta eller en åtgärd vidtas som innebär att avfall förbereds för återanvändning.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts