Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Miljö- och hälsofarliga ämnen i plast- och stoppningsmaterial

Krav ID
11480
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Plast- och stoppningsmaterial i möblerna ska inte ha något av följande tillsatt1:

  • halogenerade organiska föreningar 
  • klorerade polymerer
  • bisfenol A
  • alkylfenoler och alkylfenoletoxylater eller andra alkylfenolderivat2
  • pigment och tillsatser baserade på bly, tenn, kadmium, krom VI och kvicksilver samt föreningar av dessa.
  • ämnen som är klassificerade med nedanstående faroangivelser enligt, Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen), varken i EU-harmoniserad klassificering (bilaga VI CLP-förordningen) eller vid självklassificering:
Klassificering enligt CLP-förordningen
Faroklass Faroangivelse
Cancerframkallande H350
Mutagen H340
Reproduktionstoxisk H360

Färgämnen i möblernas stoppningsmaterial ska endast användas: 

  • för att skilja mellan olika kvaliteter (till exempel hårt och mjukt skum) inom samma typ av stoppmaterial 
  • om stoppmaterialet är synligt och används utan något över.

Färger bestående av metallkomplex och färger klassificerade med nedanstående riskfraser och faroangivelser enligt CLP-förordningen ska inte ingå3 i offererade produkter:

Klassificering enligt CLP-förordningen
Akut toxicitet (kategorier 1–3) H300, H301, H310, H311, H330, H331
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (kategori 1) H370
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (kategori 1) H372
Farligt för vattenmiljön H400, H410, H411

Små plastdelar (under 100 gram) omfattas inte av ovanstående krav.

1Som tillsats räknas alla ämnen i produkten, även tillsatsmedel (exempelvis pigment) i ingredienserna, men inte föroreningar från råvaruproduktionen. Som föroreningar räknas rester från produktionen av de råvaror som ingår i den färdiga produkten i koncentrationer under 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg), men inte ämnen som avsiktligen och i ett visst syfte har tillsatts en råvara, oavsett mängd.
2 Alkylfenolderivat definieras som ämnen som utsöndras från alkylfenoler vid nedbrytning.
3 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i en produkt, inklusive föroreningar i ämnena eller råvarorna. Som förorening räknas reaktions-/biprodukter och nedbrytningsprodukter i halter över 0,01 % (motsvarar 100 ppm). Som ingående ämnen räknas även, oavsett halt, additiv som tillsatts avsiktligt för att uppnå en viss funktion, exempelvis konservering eller stabilisering av ämnena eller råvarorna.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts