Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Utsläpp av växthusgaser

Krav ID
10341:3
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Tvätteriets årliga utsläpp av växthusgaser vid utförande av kontraktet (AGHG) ska vara mindre än eller lika med tvätteriets årliga gränsvärde för utsläpp av växthusgaser (GGHG).

Leverantören ska på begäran under kontraktstiden kunna styrka att kontraktsvillkoret uppfylls.

De faktorvärden för växthusgaser som gäller för respektive textilkategori samt för respektive bränsle finns angivna i bilaga "Beräkningsfil energi, vatten och växthusgaser”.

AGHG ≤ GGHG

AGHG = (∑(Mängd bränslebränsletyp x Energifaktorbränsletyp x CO2-faktorbränsletyp) + ∑(Eleltyp x Energifaktoreltyp CO2-faktoreltyp)) / Total mängd tvättgods

GGHG = ∑[(Andel)textilkategori ×(FGHG) textilkategori].

AGHG

Utsläpp av växthusgaser är summan av utsläppen från användning av el och bränsle omräknat till gram koldioxidekvivalenter delat med den totala mängden tvättgods per år, i gram CO2e/kg tvättgods. Omtvätt räknas inte in i mängden tvättgods.

GGHG

Gränsvärdet är summan av varje textilkategoris andel av den totala mängden tvättgods på ett år multiplicerat med respektive textilkategoris faktorvärde. Gränsvärdet varierar beroende på textilgodsets sammansättning. Omtvätt räknas inte in i mängden tvättgods.

Undantag:

Om energianvändningen till följande processer kan skiljas ut med hjälp av mätutrustning eller relevanta beräkningar kan den undantas från beräkningen av AGHG:

  • intern reningsanläggning för avloppsvatten
  • 35 procent av energiförbrukningen från eventuell VOC-stripper på tvätterier som tvättar industritorkdukar
  • intern kemtvätt av textilier
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts