Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Information om utrustningens miljöprestanda

Krav ID
10818:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Vid leverans av utrustningen ska leverantören tillhandahålla information om dess miljöprestanda. Informationen ska minst innehålla följande:

  • Hur utrustningen ska användas för att minimera miljöpåverkan under installation, användning, service, återvinning och bortskaffande. Informationen ska inkludera anvisningar om hur energi- och vattenanvändning, förbrukningsvaror, slitdelar och utsläpp kan minimeras.
  • Rekommendationer om korrekt underhåll av utrustningen, inklusive information om vilka reservdelar som kan bytas, samt råd om rengöring av utrustningen.
  • Vilka försiktighetsåtgärder som kan vidtas för att undvika kontakt med material som innehåller CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen), hormonstörande ämnen eller ämnen som kan orsaka sensibilisering eller en allergisk reaktion hos patienten eller användaren.

Informationen kan finnas i en bruksanvisning, på en webbplats eller genom annat digitalt media. Informationen ska vara på svenska eller engelska.  

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts