Startsida

Information om utrustningens miljöprestanda

Syftet med villkoret är att ge utrustningens användare tillgång till information om hur utrustningen ska användas för att minska miljöpåverkan under tiden som utrustningen brukas. Det är viktigt att användarna har tillgång till denna information från och med leveransen och installationen av utrustningen så att den kan användas korrekt under hela användningsfasen.

KravID

10818:1

Nivå

Basnivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Vid leverans av utrustningen ska leverantören tillhandahålla information om dess miljöprestanda. Informationen ska minst innehålla följande:

  • Hur utrustningen ska användas för att minimera miljöpåverkan under installation, användning, service, återvinning och bortskaffande. Informationen ska inkludera anvisningar om hur energi- och vattenanvändning, förbrukningsvaror, slitdelar och utsläpp kan minimeras.
  • Rekommendationer om korrekt underhåll av utrustningen, inklusive information om vilka reservdelar som kan bytas, samt råd om rengöring av utrustningen.
  • Vilka försiktighetsåtgärder som kan vidtas för att undvika kontakt med material som innehåller CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen), hormonstörande ämnen eller ämnen som kan orsaka sensibilisering eller en allergisk reaktion hos patienten eller användaren.

Informationen kan finnas i en bruksanvisning, på en webbplats eller genom annat digitalt media. Informationen ska vara på svenska eller engelska.