Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Lim som används vid tillverkning av möbler

Krav ID
10030:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Innehållet av flyktiga organiska ämnen (VOC)1 i limmer som använts i möblerna ska inte överstiga 10 viktprocent.

Innehållet av fri formaldehyd i limmer som använts i möblerna ska inte överstiga 0,2 viktprocent. Kravet gäller lim utan tillsatt härdare.

Leverantören ska på begäran kunna styrka att kravet är uppfyllt. [Den upphandlande organisationen] kan komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part.

1 Flyktig organisk förening definieras enligt direktiv 2010/75/EU som en organisk förening och den fraktion av kreosot som vid 293,15 k har ett ångtryck av minst 0,01 kPa eller som har motsvarande flyktighet under de särskilda användningsförhållandena.
Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts