Startsida

Lim som används vid tillverkning av möbler

Användningen av miljö- och hälsofarliga flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och hälsofarlig formaldehyd, som avges från limmer i produkten, kan minskas genom att använda detta krav.

KravID

10030:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

  • Innehållet av flyktiga organiska ämnen (VOC)1 i limmer som använts i offererade produkter ska inte överstiga 10 vikt%.
  • Innehållet av fri formaldehyd i limmer som använts i offererade produkter ska inte överstiga 0,2 vikt%.

1 Flyktig organisk förening definieras enligt direktiv 2010/75/EU som en organisk förening och den fraktion av kreosot som vid 293,15 k har ett ångtryck av minst 0,01 kPa eller som har motsvarande flyktighet under de särskilda användningsförhållandena.