Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i skapandematerial

Krav ID
11519
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Skapandematerial som levereras under kontraktstiden ska inte innehålla ämnen som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i förordning (EG) 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) i halter över 0,1 viktsprocent (1000mg/kg) per ämne och enskild del1.

Om nya ämnen förs upp på förteckningen under kontraktstiden, ska leverantören senast 6 månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning redovisa en handlingsplan för hur ämnet kan fasas ut.

1Viktsprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara. Det avser alltså inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts