Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i produkter CE-märkta som leksaker

Krav ID
11038:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

De CE-märkta leksaker som levereras under kontraktstiden ska inte innehålla ämnen som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i förordning (EG) 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) i halter över 0,1 viktsprocent (1000 mg/kg) per ämne och enskild del1.

Om nya ämnen förs upp på förteckningen under kontraktstiden, ska leverantören senast 6 månader efter den Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning redovisa en handlingsplan för hur ämnet kan fasas ut.

Undantag:

Elektroniska leksaker.

1Viktsprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara. Det avser alltså inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts