Start
Bild på Anna Hallin hållbarhetssamordnare och inköpsmiljöspecialist på Inköp i Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun arbetar strategiskt med upphandling mot Agenda 2030

Publicerad 14 december 2021
  • Trendens

Kungsbacka kommun utsågs 2021 av tidningen Dagens Samhälle till bäst i Sverige på Agenda 2030 för andra året i rad. Strategiskt inköpsarbete är en viktig pusselbit i hållbarhetsarbetet, eftersom inköp går att koppla till alla mål i Agenda 2030.

OECD har pekat ut mål 12, hållbar konsumtion och produktion, som det mål Sverige är längst ifrån att nå. Samtidigt har Nordiska ministerrådet i en rapport konstaterat att om offentliga institutioner upphandlade mer hållbart skulle det leda till snabba och tydliga samhällsförbättringar. Det kan handla om mindre materialanvändning, minskning av skadliga kemikalier och återvinning för att gynna miljön.

Det kan också handla om förbättrade arbetsvillkor i andra länder eller att främja innovation eller stimulera det lokala näringslivet att vara med i upphandlingar. Kungsbacka kommun visar att det är möjligt även i praktiken, även för en mellanstor kommun.

Strategisk superkraft som gör skillnad

Kungsbacka kommun bedriver ett strategiskt arbete där styrning, resurser och kompetens samspelar för att upphandling ska bidra till att nå målen i Agenda 2030.

– Kungsbacka kommun har mål, visioner och riktlinjer som genomsyras av de globala hållbarhetsmålen, säger  Anna Hallin, hållbarhetssamordnare och inköpsmiljöspecialist på Inköp i Kungsbacka kommun. När det ska bli verkställighet av våra styrdokument så slutar det oftast med verkstad i inköpsprocessen. Jag kommer in som bryggan mellan verksamhetens behov, mål och visioner och kokar ner det till vad det innebär konkret i upphandlingen.

Annas roll är relativt ny och hon kan se en tydlig skillnad från innan. Även om Kungsbacka kommun jobbade med  hållbarhetskrav i upphandlingar tidigare så ger hennes roll en möjlighet att vara den röda tråden som binder samman allt och ger större utväxling.

"Jag kommer in som bryggan mellan verksamhetens behov, mål och visioner och kokar ner det till vad det innebär konkret i upphandlingen."

Anna HallinHållbarhetssamordnare och inköpsmiljöspecialist på Inköp i Kungsbacka kommun

Genom att sätta ihop Sveriges mål, kommunens mål och ha en övergripande förståelse för upphandling skapas en strategisk superkraft. Hennes roll gör det möjligt att se skillnad på stort och smått och veta vart kommunen ska rikta sina resurser. Med specialistkompetens inom hållbarhet är det också lättare att förstå vilka krav man ska ställa, att se igenom eventuella tomma löften och att följa upp kraven.

– Även om man ställer krav enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier, är det svårt att följa upp om man inte fullt ut förstår kraven och vet vad man ska titta efter. Då får man lita på leverantören att den lever upp till det den påstår, och det öppnar upp för osund konkurrens om oriktiga påståenden får stå oemotsagda.

Hållbarhetsbokslut visar vägen 

Genom att göra hållbarhetsbokslut blir det tydligt för kommunen hur de arbetar i förhållande till de globala målen och vilka mål de är längst ifrån att nå. Hållbarhetsbokslutet synliggör kommunens påverkan och ger extra tyngd och stöd för de prioriteringar som görs.

– När vi tittar i hållbarhetsbokslutet på var vi kan påverka visar sig upphandling som en åtgärd för många av målen, säger Anna. Det är också bra att ha siffror på hållbarhet, för det är ofta det som går att mäta som man förändrar.

"Är det okej att jobba i ett snyggt lagat plagg?"

Anna HallinHållbarhetssamordnare och inköpsmiljöspecialist på Inköp i Kungsbacka kommun

Det är i samarbetet som magin uppstår

För att man ska lyckas med strategiska inköp måste man få med sig verksamheterna.

– Det räcker inte med styrdokument, säger Anna. Om beställarkedjan inte förstår varför man ska följa dem, tycker det är krångligt och går och handlar på stan i stället fallerar det. Det är lätt att tro att fler resurser till inköpsavdelningen kommer att ge bättre resultat, men om man inte når ut till de som faktiskt gör beställningarna har man inte lyckats.

Anna säger att man då kommer till det svåraste som finns, beteendeförändringar och att påverka normer. 

– I ett möte inför en ny upphandling om kläder pratade vi om var man sätter man ribban för när man slänger kläder, berättar Anna. Är det okej att jobba i ett snyggt lagat plagg? Kan man känna sig sedd och uppskattad även om man får begagnade kläder? Man behöver jobba med normer och vad som känns okej för de som är där ute, och kanske hitta andra sätt att visa uppskattning.

En del i arbetet har varit att öka kompetensen genom att förtydliga informationen om vad inköp handlar om och göra en e-kurs om inköp till politiker, beställare och andra nyckelroller. En annan del har varit att samarbeta med verksamheterna för att alla ska förstå sina behov och utmaningar.

– Det är i samarbetet magin uppstår, säger Anna. Hållbarhet bygger vi tillsammans. En ensam person kan inte komma nån vart egentligen. 

Samordning uppifrån för gemensamma framsteg

Samtidigt pekar Anna på ett problem; kortsiktighet i planering och budgetarbete och behov av mer samordning och samarbete mellan kommuner, regioner och myndigheter.

– Det känns som om vi alla försöker uppfinna hjulet på vår egen kammare. Trots att vi är rankade bäst på Agenda 2030 har vi inte kommit tillräckligt långt. Och det mesta går ju att göra ännu bättre, om vi bara vet hur. 

Kungsbacka kommun är med i ett nätverk med det femtontal kommuner som har en hållbarhetstjänst på inköpsavdelningen. 

– Jag vet inte hur jag hade överlevt utan nätverket. Ofta är det andra som redan har tänkt samma tankar och kan varna om vägbulor eller fallgropar. 

Därför skulle Anna vilja se fler arenor där upphandlande myndig­heter kan lära sig de bästa lösningarna för att tillsammans ställa om mot hållbar konsumtion och produktion. 

Cirkel med 17 färger som utgör logga för de globala målen för hållbar utveckling. Samt illustrerade klossar med de 17 globala målen staplade på varandra.
De 17 globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030.

Agenda 2030

Agenda 2030 och de 17 globala mål som antogs av världens stats- och regeringschefer vid ett FN-toppmöte 2015 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Målen är globala men har en tydlig koppling till Sverige, inte minst till den verksamhet som bedrivs på kommunal och regional nivå.

Mål 12, som handlar om hållbar konsumtion och produktion, påverkar många andra mål. De offentliga inköpen kan därför bidra att nå de 17 målen.

Läs mer på webbplatsen www.agenda2030samordnaren.se