Start
Anna Öhman Upphandlare i Bodens kommun
Anna Öhman, upphandlare i Bodens kommun

Planering och samverkan på alla nivåer för att klara krisen

Publicerad 14 december 2021
  • Trendens

Boden var en av de första kommunerna i Norrbotten som drabbades hårt av pandemin. Kommunen tvingades stänga ner ett boende helt på grund av flera dödsfall. Ett säkerhetsforum med en krisledning tillsattes snabbt. Genom att kommunen förstod upphandlingens strategiska betydelse och vikten av samverkan på alla nivåer, klarade Boden inköpen och kunde täcka det akuta behovet av skyddsutrustning under covid-19.

När pandemin bröt ut stod 14 kommuner i Norrbotten mer eller mindre utan skyddsmaterial då tidigare samverkan med andra aktörer hade upphört. För att klara försörjningen av skyddsutrustning tog Bodens säkerhetschef i ett tidigt skede initiativ till bildandet av ett säkerhetsforum med en krisledning. Säkerhetschefen som arbetat många år inom räddningstjänsten hade lång erfarenhet och kompetens att jobba med krisberedskap. I säkerhetsforumet ingick alla förvaltningschefer i kommunen. En av de viktigaste undergrupperna som bildades var den tvärfunktionella skyddsutrustningsgruppen, som bestod av många olika kompetenser, bland annat:

  • säkerhetschef och säkerhetssamordnare
  • medicinskt ansvarig sjuk­sköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering 
  • statistiker från social­förvaltningen.

När sakfrågor inom olika områden behövde belysas togs även annan spetskompetens in i gruppen. Skyddsutrusnings­­gruppens ansvar var bland annat att analysera, planera och identi­fiera kritiska behov och risker. Styrkan i gruppen var att det fanns många olika perspektiv och erfarenheter.

Två kritiska fokusområden identifierades; skyddsmaterial och att skapa en beredskap för att kunna vårda covidsjuka patienter.

"Vid en kris som en pandemi uppstår konstant nya situationer och utmaningar som måste hanteras."

Anna ÖhmanUpphandlare i Bodens kommun

Anna Öhman, upphandlare i Bodens kommun fick, i samverkan med representanter från andra förvaltningar inom kommunen, ansvar för arbetet som var kopplat till krishantering och krisberedskap. För att få en status att utgå ifrån gjordes snabbt en inventering av vad som fanns ute på alla boenden. Anna fick fullt mandat att göra de inköp som var nödvändiga utifrån de analyser som gjordes. Vid en kris som en pandemi uppstår konstant nya situationer och utmaningar som måste hanteras. När lager tar slut, personal blir sjuka, landsgränser stängs, oseriösa aktörer dyker upp, måste beslut fattas snabbt. 

– Allt ställdes på sin spets under pandemin. För att kunna agera snabbt måste beslutsvägarna vara korta. En toppstyrd organisation kan stöta på hinder. I en kris och i ett extraordinärt läge måste man våga rucka på roller och vara bekväm med det.  Helt enkelt våga tänka utanför boxen. De mandat vi begärde verkställdes. Vi har varit hörda och haft förtroende, vilket har varit helt avgörande, säger Anna Öhman. 

Ännu bättre rustade för nästa kris

Själva skyddsutrustningsgruppen är nu avvecklad. Bodens kommun har nu skrivit ett kontrakt med en konsult för att utvärdera krishanteringen när det gäller kommunikationsvägar, kompetens och utfall. Ambitionen är att identifiera både negativa som positiva aktiviteter för att kunna revidera krisplanen och därmed vara ännu bättre rustade inför nästa kris. Kommunen använder numera även Adda inköpscentral när det gäller hälso- och sjukvårdsmaterial.

– Jag är stolt över Boden kommuns arbete under pandemin. Vi har lagt ner åtskilliga timmar för att få allt att fungera. Men med vårt engagemang, samarbete mellan olika kompetenser och med viljan att verkligen göra något bra för våra mest sårbara medborgare, har vi verkligen gjort skillnad, avslutar Anna.