Start

Det krävs stora kliv

Publicerad 31 januari 2023
  • Trendens

Det finns goda förutsättningar för träffsäkra upphandlingar i många upphandlande organisationer. Trots det finns det brister när det kommer till krisberedskap och cirkulär ekonomi kopplat till inköp. Det visar en första analys av en enkätstudie som Upphandlingsmyndigheten publicerar under våren 2023.

En offentlig inköpsorganisation måste vara ändamålsenlig för att kunna arbeta strategiskt och innovativt med offentliga inköp. Inköpsstyrningen behöver vara integrerad i organisationens ordinarie ledningsprocess och utgå från organisationsanpassade mål som följs upp kontinuerligt. Politiker och chefer i det offentliga har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för ändamålsenliga inköpsorganisationer så att dessa kan göra träffsäkra upphandlingar.

I den kommande analysen av enkätstudien kommer Upphandlingsmyndigheten att presentera konkreta effektmål, önskade framtida tillstånd, för varje inriktningsmål i den nationella upphandlinsstrategin. I de första analyserna av enkätsvaren kan försiktiga slutsatser dras om att det finns goda förutsättningar för träffsäkra upphandlingar i många organisationer, inte minst i regionerna. Men det innebär inte att det saknas utmaningar. Det gäller framför allt beredskap för hur inköp ska ske i krissituationer och hur inköpen ska bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi men även att ta tillvara på marknadens innovationsförmåga.

Effektmål för träffsäker upphandling

EM1: De offentliga inköpen möter inköpsbehoven
EM2: De offentliga inköpen har god balans mellan pris och kvalitet utifrån inköpsbehoven
EM3: Offentliga kontrakt är attraktiva för små, medelstora och stora företag
EM4: De offentliga inköpen är samhällsekonomiskt hållbara och tillvaratar marknadens innovationsförmåga
EM5: De offentliga inköpen bidrar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen
EM6: De offentliga inköpen bidrar till att ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi
EM7: Försörjningen av varor och tjänster till offentlig sektor sker med skäliga arbetsvillkor
EM8: De tjänster och produkter som det offentliga anskaffar är tillgängliga för personer i alla åldrar oavsett kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning eller religion 
EM9: Det finns god beredskap för hur offentliga inköp ska ske i krissituationer

De offentliga upphandlingarnas träffsäkerhet

Ju större yta som täcks av diagrammet, desto mer träffsäkra är de offentliga inköpen.

Diagram som visar fördelning för effektmålen

Detta är en övergripande bild gjord i januari 2023, utifrån myndighetens nationella upphandlingsenkät som genomfördes under oktober 2022. Små förskjutningar kan eventuellt förekomma när den slutliga analysen av studien är klar. Diagrammet bygger på svar från medarbetare och chefer på inköpsfunktioner i upphandlande organisationer. Svarsfrekvensen var för statliga myndigheter 56 procent, kommuner 84 procent, regioner 86 procent och för offentliga bolag 24 procent. Sammanlagt svarade 712 upphandlande organisationer på enkäten.