Start
Demonstration för Ukraina

Offentliga inköp i en osäker omvärld

Publicerad 31 januari 2023
  • Trendens

Pandemi, krig, inflation och naturkatastrofer. De senaste årens händelser kan göra att framtiden känns osäker och mer oförutsägbar. Det ställer krav på samhällets krisberedskap. Hur påverkar det den offentliga affären?

Henrik Grönberg
Henrik Grönberg, jurist på Upphandlingsmyndigheten

Henrik Grönberg är jurist på Upphandlingsmyndigheten och har under de senaste åren arbetat med frågor som rör krisberedskap. Han upplever att de offentliga inköpens roll ofta är underskattad.

– Staten har i och för sig långtgående möjligheter att förfoga över företagens resurser i nödfall som krig och krigsfara. Men i praktiken är det ofta genom det dagliga inköpsarbetet som företag involveras i samhällets krisberedskap. Under coronapandemin hamnade exempelvis företagen och upphandlarna tidigt i fokus då offentliga inköp var en förutsättning för att klara försörjningen av nödvändigt material och utrustning inom hälso- och sjukvård.

Henrik Grönberg tror att vi har mycket att lära av de senaste årens händelser. Det gäller bland annat hur vi ser på riskfördelning i offentligt upphandlade avtal och förståelsen för företagens svårigheter i tider av inflation och andra oförutsägbara utmaningar.

– En erfarenhet från pandemin är att vi behöver lägga större vikt vid hur vi utarbetar avtalsvillkor som hanterar ändrade omvärldsförhållanden. Om en Henrik Grönberg jurist på Upphandlingsmyndigheten stor del av risken läggs på leverantörerna drabbar det även offentlig sektor, i form av större riskmarginaler i anbudspriser eller genom att fler företag väljer bort offentliga kunder.

När den sista stora pandemivågen började klinga av inledde Ryssland sitt invasionskrig mot Ukraina.

– Det försämrade säkerhetsläget och återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvar förutsätter näringslivets medverkan – inte minst i egenskap av parter i offentligt upphandlade avtal, säger Henrik Grönberg.

EU införde sanktioner mot Ryssland vilket bland annat inneburit att upphandlande organisationer behöver kunna kontrollera inte bara sina leverantörer utan även deras underleverantörsled och vem som äger och kontrollerar dem.

– Framöver lär det bli ett tydligare fokus på att ställa krav på och kontrollera de offentliga inköpens leveranskedjor. Sanktioner, försörjningsberedskap, hållbarhet och arbetslivskriminalitet är exempel på aspekter som kommer öka betydelsen av att säkra upp våra leveranskedjor, säger Henrik Grönberg.

Klimatförändringarna är ytterligare en utmaning som Henrik tror kommer att påverka de offentliga inköpen och samhällets krisberedskap:

– Det kommer tyvärr finnas ett ökande behov av att hantera följderna av klimatförändringarna. Konsekvenser som extremväder, naturkatastrofer, påverkan på livsmedelsproduktionen och energifrågan kommer inverka på vad och hur vi genomför våra offentliga inköp under kommande år.

Vilka tycker du är de viktigaste lärdomarna från de senaste årens kriser?

Anja Clausin

Anja Clausin, affärsdirektör Försvarets materielverk (FMV):

– Marknaden är helt förändrad sedan pandemin 2020 och vi kan inte längre förlita oss på ”just-in-time”. God framförhållning, säkrandet av försörjningskedjor och omhändertagandet av försörjningstrygghetshetsaspekter är nu i fokus. Till detta kommer utmaningar med transporter liksom med brister på komponenter och råvaror på den globala marknaden. För Försvarets materielverk kommer inköpen av materiel att fördubblas kommande år samtidigt som även andra länder rustar upp sina försvar. Med utgångspunkt i detta har upphandlingsarbetet blivit än mer komplext och vi har därför än mer att vinna på att samverka och dela våra erfarenheter.

Henrik Karlsson

Henrik Karlsson, inköpsdirektör Göteborgs stad:

– Vi var dåligt förberedda för att hantera en kris när pandemin slog till och även om vi var klart bättre när kriget i Ukraina inleddes så behöver vi ha ännu större beredskap för att snabbt ställa om vår verksamhet. Vi har anställt en Risk Manager som ska hjälpa oss med metodik och process för detta. En annan lärdom är hur viktigt det är att inköpsområdet och säkerhetsområdet samverkar – det här är ett gemensamt ansvar.

Läs mer