Start

Använd upphandling för att bidra till ett jämställt samhälle

Publicerad 14 september 2021

Tillsammans med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) publicerar vi i dag en vägledning och checklista för att främja jämställdhet genom upphandling. Vi vill ge offentliga organisationer ett verktyg för att använda upphandling i arbetet för ett jämställt samhälle.

Vägledningen visar hur jämställdhets- och upphandlingskompetens kan samverka för att främja jämställdhet för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.

- Materialet är framtaget i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Upphandlingsmyndigheten, där våra olika kompetenser och infallsvinklar har kompletterat varandra bra, säger Ellionor Triay Strömvall, ansvarig för social hållbarhet på Upphandlingsmyndigheten.

För att de varor, tjänster och byggentreprenader som upphandlas ska svara mot både kvinnors och mäns behov krävs ett systematiskt jämställdhetsarbete som omfattar hela inköpsprocessen från strategiska beslut till att ställa krav och följa upp.  

Vägledningen och framför allt checklistan är ett konkret stöd i jobbvardagen för att svara på frågor som:

  • I vilka upphandlingar kan det bli aktuellt att ställa krav på jämställdhet?
  • Vilka konsekvenser får upphandlingen för olika grupper av kvinnor och män? 
  • Går det att koppla upphandlingen till verksamhetens övriga jämställdhetsarbete? 
  • Hur ser förutsättningarna ut för krav kopplade till jämställdhet för varor, tjänster och byggentreprenader?

Genom att ställa jämställdhetskrav i upphandlingen kan också fler leverantörer få incitament att leva upp till lagens krav på aktiva åtgärder i arbetslivet.

- Målgruppen är beslutsfattare, beställare, upphandlare och leverantörer som är involverade i offentliga inköp i kommuner, regioner och statliga myndigheter. En annan viktig målgrupp för vägledningen är personer vars roll är att främja jämställdhet och hållbarhet. Vägledningen kan vara en inspiration till hur upphandling kan användas till att skapa ett mer jämställt samhälle för till exempel hållbarhets- och jämställdhetsstrateger, avslutar Ellionor. 

Upphandla för jämställdhet