Start

Förslag i promemoria missar målet

Publicerad 23 juni 2021

Förslagen i regeringens promemoria ”Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster” leder inte till ökad klimatnytta och innebär onödigt merarbete för upphandlande organisationer. Vi avstyrker därför merparten av förslagen.

Regeringen föreslår i promemorian två huvudsakliga förändringar. Den ena är att miljöbilsdefinitionen ändras. Den andra är att upphandlande organisationer ska lämna uppgifter till Upphandlingsmyndigheten om antalet inköpta bilar och hur många av dem som är det som i promemorian kallas för rena bilar.

Ökad uppgiftslämnarbörda och merarbete

Vi är kritiska till merparten av regeringens förslag för att implementera EU:s så kallade Clean Vehicle Directive. De innebär en ökad uppgiftslämnarbörda för upphandlande organisationer och ett omfattande merarbete för Upphandlingsmyndigheten. Förslagen kommer inte heller att leda till ökad klimatnytta.

–  Förslagen i promemorian missar målet att minska utsläppen från transporter och de delar som handlar om rapportering är i princip inte genomförbara, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Alternativen har inte övervägts

Förslaget att Upphandlingsmyndigheten ska sammanställa uppgifter om fordon, både under och över tröskelvärdena, är ogenomtänkt och inte genomförbart. Det leder till en ökad administration för upphandlade organisationer som ska lämna uppgifter till oss.

För Upphandlingsmyndighetens del innebär det att vi behöver skapa tekniska lösningar och bygga upp en omfattande organisation för att hantera det nya uppdraget. Till det kommer att det idag inte finns något register över de cirka 4 000 upphandlande organisationer som finns i Sverige.

– Det är olyckligt att alternativa sätt att samla in uppgifterna om fordon inte övervägts. En insamling via exempelvis Transportsstyrelsens fordonsregister skulle på ett betydligt enklare sätt kunna tillgodose direktivets rapporteringskrav, säger Inger Ek och tillägger att det är fråga om ett mycket stort och detaljerat uppdrag och som det nu är formulerat, inte kommer att kunna ingå i vår pågående statistikinsamling på upphandlingsområdet.

Ändrad miljöbilsdefinition leder till fler undantag

I promemorian föreslås också att miljöbilsdefinitionen ändras från att gälla bilar som släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per kilometer till att gälla bilar som släpper ut mindre än 50 gram. Det är idag nästan bara elbilar som klarar den gränsen vilket innebär att de biogasbilar som finns på marknaden idag inte räknas som miljöbilar. Det leder till att reglerna om undantag för att upphandla miljöbilar kommer att användas oftare.

–  Om fler undantag görs kommer klimatnyttan att minska i stället för att öka vilket är syftet med Clean Vehicle Directive. Förslaget tar inte heller tillräcklig hänsyn till att förutsättningarna skiljer sig åt i landet, avslutar Inger Ek.

För att elbilar ska vara ett reellt alternativ krävs tillräckligt med laddningsstationer. De måste finnas utplacerade med tillräckligt korta avstånd och över hela landet, inklusive i mer glesbefolkade områden. 

Upphandlingsmyndighetens remissvar - Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (I2021/00867)