Start

Hållbar upphandling av textilier ger minskad miljöpåverkan

Publicerad 08 november 2021

Textilindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Störst miljöpåverkan har produktionen, där stora mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier används. Nu publicerar vi uppdaterade hållbarhetskriterier för nyanskaffning av textil inom tvätt- och textilservice. Kriterierna gör det enklare att ställa krav på farliga ämnen och hantering av uttjänta textilier.

Textilproduktion har stor klimat- och miljöpåverkan. Att producera ett kilo ny textil ger enligt Naturvårdsverket upphov till växthusgasutsläpp på mellan 10–40 kilo koldioxidekvivalenter beroende på energislag och material. Produktionen kräver också uppskattningsvis mellan 7 000–29 000 liter vatten per kilo textil beroende på fiber och produktionsmetod samt 1,5–6,9 kilo kemikalier beroende på fiberslag och produktionsmetod.  

– Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla textilier som producerats på ett sätt som minskar påverkan på klimatet och miljön. Genom att ställa krav på kemikalier, återbruk och återvinning kan mer hållbara textilier upphandlas, säger Susanna Vesterlund, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten och tillägger att textilier som tillverkas mer giftfritt från början bidrar till mer giftfria kretslopp och en cirkulär ekonomi.  

Skärpta krav på miljö- och hälsofarliga ämnen

Hållbarhetskriterierna för nyanskaffning av textil inom tvätt- och textilservice har uppdaterats och skärpts för att harmonisera med de textilkriterier som Upphandlingsmyndigheten publicerade i maj 2021.

Kriterierna innehåller skärpta krav på miljö- och hälsofarliga ämnen eftersom de står för en stor del av den miljö- och hälsomässiga belastningen hos de färdiga textilierna. Det webbstöd för textilier som publicerades i maj 2021 länkas även till dessa hållbarhetskriterier. Webbstödet tar bland annat upp vikten av behovsanalys samt vilka val som kan göras för att minska miljöbelastningen genom att öka textiliernas livslängd. 

– Genom att arbeta strategiskt med inköpen och ställa hållbarhetskrav i upphandlingen av textilier bidrar det offentliga till att minska miljöpåverkan och att vi når målen i Agenda 2030, säger Susanna Vesterlund.

 

Hållbarhetskriterier - tvätt och textilservice