Start

Intresset för upphandlingar fortsätter öka

Publicerad 09 december 2021

Intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar har ökat sedan 2017 och trenden håller i sig. Enligt ny statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket var det 2020 i genomsnitt 4,9 anbudsgivare per upphandling, jämfört med 4,1 år 2017. År 2020 annonserades närmare 18 000 upphandlingar och kommunerna stod för 7 av 10 annonserade upphandlingar.

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick år 2019 till 803 miljarder kronor, det motsvarar drygt en sjättedel av BNP eller 80 000 kronor per invånare.

– Det handlar om våra skattepengar och gemensamma resurser som används för att skapa samhällsnytta. Offentliga upphandlingar kan rätt använda bidra till innovation och en hållbar samhällsutveckling, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

År 2020 annonserades 17 938 upphandlingar. Kommunerna och deras bolag annonserade 7 av 10 upphandlingar. Regionerna stod för 10 procent och statliga myndigheter och bolag för knappt 20 procent av upphandlingarna. En dryg tredjedel av alla annonser avsåg bygg- och anläggningsarbete.

– Inköpen en stor och viktig del av den offentliga ekonomin. Det är därför viktigt att inköpen är en prioriterad fråga på de politiska beslutsfattarnas agenda, säger Inger Ek.

Intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar har ökat stadigt sedan 2017. Då var det i genomsnitt 4,1 anbudsgivare per upphandling, 2020 var det 4,9. Inte minst ökar intresset för kommunernas upphandlingar. Samma trend är tydlig om man tittar på andelen upphandlingar med bara en anbudsgivare. År 2017 var det en anbudsgivare i 19 procent av upphandlingarna. År 2020 har andelen minskat till 14 procent.

– Det är en positiv trend att intresset för att delta i offentliga upphandlingar ökar. God konkurrens i upphandlingar bidrar till en konkurrenskraftig svensk ekonomi. Det gynnar samhället i stort och ytterst medborgarna, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.  

Andelen upphandlingar som överprövas ökar och uppgår 2020 till 7,6 procent jämfört med 7,0 år 2019. År 2020 avgjordes 3 616 mål i förvaltningsrätterna. Den klagande fick helt eller delvis rätt i sin talan i vart nionde mål. Det är minskning jämför med 2019 då drygt var sjätte fick rätt.

– Överprövningar kan vara besvärliga att hantera inom ramen för enskilda upphandlingar men möjligheten att överpröva är viktig för rättssäkerheten och för utvecklingen av den offentliga upphandlingen, säger Rikard Jermsten. 

Statistik 2021 - Fortsatt ökat intresse för offentliga upphandlingar

Konkurrensverket - Siffror och fakta om offentlig upphandling

Nyckeltal om offentlig upphandling 2020 

 • Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick till 803 miljarder kronor exklusive moms (värdet baseras på nationalräkenskaperna och avser år 2019). Det motsvarar en drygt en sjättedel av BNP till baspris. 
 • 17 938 upphandlingar annonserades
 • 7 av 10 upphandlingar annonserades av kommunerna 
 • En dryg tredjedel av alla annonser avsåg bygg- och anläggningsarbete
 • I 59 procent av upphandlingarna var pris tilldelningsgrund
 • 7,6 procent av upphandlingarna överprövades
 • Det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling var 4,9 
 • I 14 procent av upphandlingarna lämnade bara en anbudsgivare anbud 
 • Drygt 7 av 10 upphandlingar avsåg avtalsperioder om 3–4 år
 • 47,8 procent av alla upphandlingar är direktivstyrda
 • 4 av 10 upphandlingar avsåg ramavtal