Start

Statistik om offentlig upphandling 2021

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgår till drygt 800 miljarder kronor om året. Intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar har ökat sedan 2017 och trenden håller i sig, enligt vår statistik. År 2020 var det i genomsnitt 4,9 anbudsgivare per upphandling jämfört med 4,1 år 2017.

Tänk på

Rubriken på webbsidan syftar på året som statistiken publicerades. På samma sätt som de tryckta statistikrapporterna 2016-2020 syftar på året de publicerades och inte på vilket år som statistiken avser. Sedan 2022 publiceras all statistik i vår statistiktjänst och databas. 

Att beskriva utvecklingen på upphandlingsområdet med hjälp av statistik och nyckeltal är viktigt för att upphandlare, leverantörer, politiker, beslutsfattare och andra ska kunna analysera hur den offentliga upphandlingen fungerar och ta faktabaserade beslut.  

Vi är sedan 2020 statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet. Statistiken vi presenterar här bygger på uppgifter från flera olika källor, exempelvis innehåll i annonser om upphandling, uppgifter om offentliga utbetalningar och SCB. Statistiken har tagits fram i samarbete med Konkurrensverket. 

Huvuddelen av statistiken, med undantag för värdet av de upphandlingspliktiga inköpen och antal annonser om valfrihet enligt lagen om valfrihet (LOV), avser 2020. Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen avser 2019 och antalet annonser om valfrihet 2021. 

Värdet av den offentliga upphandlingen

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick 2019 till 803 miljarder kronor. Det motsvarar cirka en sjättedel av BNP eller 80 000 per person. Värdet av de upphandlingspliktiga baseras på nationalräkenskaperna och beräknas av Konkurrensverket. 

Upphandlingspliktiga inköp, värde och andel av BNP, 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
Upphandlingspliktiga inköp (mdkr) 661 701 727 778 803
BNP till baspris (mdkr) 3 788 3 911 4 101 4 279 4 485
Andel av BNP till baspris 17,4 % 17,9 % 17,7 % 18,2 % 17,9 %

Källa: SCB m.fl. (uppgifter) och Konkurrensverket (bearbetning) 2021.

Annonserade upphandlingar

År 2020 annonserade upphandlande myndigheter 17 938 upphandlingar. Det är en minskning jämfört med föregående år. Drygt en tredjedel av upphandlingarna avsåg anläggning och 7 av 10 upphandlingar annonserades av kommunerna. Statistiken visar också att användningen av förenklat förfarande minskar och att pris är den vanligaste tilldelningsgrunden. Drygt 7 av 10 upphandlingar avsåg avtalsperioder om 3-4 år inklusive optioner.

Här finns även statistik om leveransort, direktivstyrda/ej direktivstyrda upphandlingar, ramavtal och kontrakt, dynamiska inköpssystem samt avbrutna upphandlingar.

Statistik om annonserade upphandlingar

Upphandlande organisationer

Närmare 4 000 offentliga organisationer omfattades av upphandlingslagarna 2020. De kommunala bolagen utgör närmare hälften av de upphandlande organisationerna. Men långt ifrån alla annonserar upphandlingar. År 2020 var det 1 218 offentliga organisationer som annonserade. 

Statistik om upphandlande organisationer

Leverantörer och anbud vid upphandlingar

Antalet leverantörer som lämnar anbud i upphandlingar är indikator på konkurrensen inom offentlig upphandling. Det genomsnittliga antalet anbudsgivare har ökat sedan 2017, från 4,1 till 4,9 (2020). Det är framför allt intresset för kommunernas upphandlingar som har ökat. Upphandlingar där det bara förekommer en anbudsgivare har minskat från 18 procent 2019 till 14 procent 2020. 

Statistik om leverantörer och anbud

Offentliga utbetalningar

Värdet av de offentliga utbetalningarna uppgick år 2020 till 913 miljarder kronor. Störst belopp betalades ut till vård, omsorg och sociala tjänster (218,2 miljarder kronor) följt av byggverksamhet (132,9 miljarder kronor). Kommunernas utbetalningar står för 45 procent av de offentliga utbetalningarna till privata leverantörer. 

Statistik om offentliga utbetalningar

Valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att inrätta ett valfrihetssystem där brukaren får välja bland leverantörerna i systemet. I oktober 2021 fanns det 449 annonser om valfrihet på dåvarande Valfrihetswebben, numera tjänsten Hitta LOV-uppdrag.  

Statistik om valfrihetssystem

Överprövningar

En leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada av att en myndighet har brutit mot en upphandlingslag kan ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten. Av de 17 938 upphandlingar som annonserades 2020 överprövades 1 356. Det motsvarar 7,6 procent av alla annonserade upphandlingar. Det är en ökning jämfört med 2019 då 7,0 procent upphandlingar överprövades. 

Statistik om överprövningar  

Konkurrensverkets statistik om överprövningar

Konkurrensverket tar fram statistik om överprövningar baserat på uppgifter från Domstolsverket. Under 2020 kom det in 3 594 överprövningsmål till förvaltningsdomstolarna. Efter att ha minskat under ett par år ökade antalet inkomna överprövningsmål 2020 jämfört med 2019 i kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Även antalet avgjorda överprövningsärenden ökade i samtliga instanser 2020 jämfört med 2019.

Statistik om överprövningsärenden i domstol 2020

Antalet mål om överprövning i domstolarna ska inte likställas med hur många upphandlingar som överprövas. Anledningen är att domstolarna kan registrera flera målnummer vid överprövning av en enskild upphandling. Det kan exempelvis ske när en leverantör begär överprövning av en samordnad upphandling där flera myndigheter deltagit.  

Metod och kvalitet

Statistiken baseras på uppgifter från olika källor som bearbetas av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Uppgifter som avser annonserade upphandlingar kommer från Mercell och uppgifter som avser utbetalade belopp kommer från Dagens Samhälle Insikt (DSI). 

Beskrivning av statistikens framtagande och bearbetning