Start

Upphandlande organisationer

Nära 4 000 offentliga organisationer omfattades av upphandlingslagarna 2020. Organisationerna utgjordes av statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ såsom aktiebolag eller kommunalförbund.

Även privata företag som omfattas av lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) med en omsättning över 10 miljoner kronor ingår i statistiken. Antalet organisationer som omfattas av upphandlingslagarna har ökat något de senaste åren men minskade lite 2020.

Antal organisationer som omfattas av upphandlingslagarna
  2016 2017 2018 2019 2020
Staten 1 238 1 216 1 281 1 257 1 328
Statliga myndigheter 337 351 352 346 346
Statliga bolag 901 865 929 911 982
Kommun 2 285 2 313 2 321 2 329 2 233
Kommuner 290 290 290 290 290
Kommunala bolag 1 995 2 023 2 031 2 039 1 943
Region 173 168 170 161 150
Regioner 20 20 20 20 20
Regionägda bolag 153 148 150 141 130
Privata företag som omfattas av LUF* 286 286 286 286 286
Totalt 3 982 3 983 4 058 4 033 3 997

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2020. Not: Det saknas en officiell sammanställning över samtliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna. De offentliga organisationerna och de företag som omfattas av LUF bedöms emellertid ge en relativt heltäckande bild. *Antalet privata företag som omfattas av LUF har tidigare baserats på urvalet i en undersökning som SCB genomförde. Eftersom ingen sådan undersökning har genomförts efter 2014 baseras uppgifterna för 2014–2020 på den tidigare uppgiften.

Antal myndigheter som annonserade upphandlingar ökar

År 2020 annonserade 1 218 upphandlande myndigheter upphandlingar enligt upphandlingslagarna. Det är en ökning med 4,7 procent jämfört med 2019. Antalet inkluderar inte myndigheter som enbart medverkat i samordnade upphandlingar eller som enbart tilldelat kontrakt som grundar sig på ramavtal som upphandlats av någon annan myndighet. Antalet myndigheter som annonserade minst 1 upphandling under respektive år har varit ungefär 1 150–1 300 under de senaste sju åren. I antalet myndigheter inkluderas här offentligt ägda bolag, vilket gör att antalet är större än vad som vanligtvis betraktas som myndigheter.

Majoriteten av de upphandlande myndigheterna genomför relativt få upphandlingar varje år. Precis hälften av de myndigheter som annonserade minst 1 upphandling under 2020 genomförde 1–5 upphandlingar. Det var 236 myndigheter som endast annonserade 1 upphandling under året. Vidare annonserade 75 myndigheter fler än 50 upphandlingar 2020.

Antalet myndigheter efter antalet annonserade upphandlingar, 2016 - 2020
Antal annonserade upphandlingar 2016 2017 2018 2019 2020
1 306 228 216 235 236
2-5 388 369 352 322 373
6-10 185 181 179 197 193
11-25 191 209 207 213 228
26 - 50 116 107 113 115 113
> 50 88 83 87 81 75
Totalt 1 274 1 177 1 154 1 163 1 218

Källa: Mercell (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2021.

Kommunerna och deras bolag annonserar 7 av 10 upphandlingar

År 2020 stod kommunerna för 45,9 procent av alla annonserade upphandlingar. Med kommuner avses även kommunala förbund och kommunala organ, till exempel stadsdelsförvaltningar. Näst flest upphandlingar annonserades av kommunala bolag som stod för 23 procent av upphandlingarna som annonserades. Kommunerna och deras bolag stod alltså för 68,9 procent av alla annonser. 

Statliga myndigheter och bolag stod för 18,7 procent av alla upphandlingar. Regioner med sina bolag stod för 10 procent av alla upphandlingar som annonserades. Kategorin övriga utgörs av organisationer som varken tillhör stat, region eller kommun, exempelvis stiftelser och ekonomiska föreningar. De annonserade 2 procent av upphandlingarna.

Antal annonserade upphandlingar efter myndighetstyp, 2016 - 2020
Myndighet 2016 2017 2018 2019 2020
Kommun 12 793 12 770 12 690 12 430 12 410
Kommun 8 691 8 788 8 782 8 554 8 230
Kommunalt bolag 4 102 3 982 3 908 3 876 4 180
Region 1 916 1 945 1 940 1 998 1 775
Region 1 683 1 726 1 769 1 773 1 584
Regionägt bolag 233 219 171 225 191
Staten 3 406 3 442 3 558 3 602 3 356
Statligt myndighet 3 023 2 999 3 092 3 123 2 856
Statligt bolag 383 443 466 479 500
Övrigt 406 412 352 365 397
Totalt 18 521 18 569 18 540 18 395 17 938

Källa: Mercell (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2021. Not: Kategorin övriga innehåller organisationer som varken tillhör stat, region eller kommun, exempelvis stiftelser och ekonomiska föreningar.