Start

Offentliga utbetalningar

Staten, regionerna och kommunerna betalade 2020 ut drygt 913 miljarder kronor till privata och offentliga leverantörer. Kommunerna stod för 39 procent av utbetalningarna. Störst belopp gick till vård, omsorg och sociala tjänster (281,2 miljarder kronor) följt av byggverksamhet (132,9 miljarder kronor).

Den statistik som redovisas här avser statens, regionernas och kommunernas utbetalningar till utomstående organisationer. Statistiken ger inte en heltäckande bild av de offentliga inköpen men kompletterar den statistik som baseras på upphandlingsannonser och ger en bild av hur utbetalningar är fördelade mellan upphandlande myndigheter och leverantörer samt mellan olika branscher och segment.

Tre saker är viktiga att tänka på när man tar del av statistiken om offentliga utbetalningar.

  • att alla utbetalningar inte avser inköp även om en betydande andel gör det.
  • att det i statistiken ingår både utbetalningar som avser upphandlingspliktiga inköp och utbetalningar som avser inköp som inte är upphandlingspliktiga
  • att utbetalningarna redovisas inklusive mervärdesskatt.

Uppgifterna ska därför tolkas med viss försiktighet. För en utförligare redovisning av metoden hänvisas till rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020 kapitel 7. Statistiken avser utbetalningar från 206 statliga myndigheter, 21 regioner och 290 kommuner.

Statistik om offentlig upphandling 2020

Privata leverantörer mottar störst belopp

År 2020 betalade stat, regioner och kommuner ut drygt 913 miljarder kronor till privata och offentliga leverantörer. Utbetalade belopp från kommuner uppgick till drygt 356 miljarder kronor (39 procent) och utbetalade belopp från regioner till drygt 332 miljarder kronor (36 procent). Utbetalade belopp från statliga myndigheter uppgick till knappt 226 miljarder kronor (25 procent).

Utbetalningar från stat, region och kommun till utomstående organisationer
Myndighetstyp

Privata

leverantörer

Offentliga leverantörer Totalt Andel
Kommun 265 90 356 39 %
Region 188 144 332 36 %
Stat 132 94 226 25 %
Totalt 585 328 913 100 %

Källa: DSI (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2021. Uppgifter saknas för offentligt ägda bolag och övriga offentliga organisationer. Not: För 2020 fanns uppgifter för 206 statliga myndigheter, 21 regioner och 290 kommuner. Uppgifter saknas för offentligt ägda bolag och övriga offentliga organisationer.

 

Utbetalningar till utomstående organisationer efter SNI-sektion 2020

Tabellen visar utbetalade belopp per SNI-sektion. SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning som bland annat används för att koppla ett företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar. SNI 2007 är den standard som gäller från 2008. 

SNI-koder, SCB:s webbplats

Utbetalningar till utomstående organisationer efter SNI-sektion 2020
Avdelning Benämning Belopp (mdkr) Andel
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 0,0 0,0 %
B Utvinning av mineral 0,0 0,0 %
C Tillverkning 25,2 2,8 %
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 14,5 1,6 %
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 9,4 1,0 %
F Byggverksamhet 132,9 14,5 %
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 86,9 9,5 %
H Transport och magasinering 54,3 6,0 %
I Hotell- och restaurangverksamhet 2,7 0,3 %
J Informations- och kommunikationsverksamhet 46,4 5,1 %
K Finans- och försäkringsverksamhet 14,7 1,6 %
L Fastighetsverksamhet 66,9 7,3 %
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 57,2 6,3 %
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 37,8 4,1 %
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 56,7 6,2 %
P Utbildning 70,5 7,7 %
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 218,2 23,9 %
R Kultur, nöje och fritid 8,1 0,9 %
S Annan serviceverksamhet 10,7 1,2 %
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0,0 0,0 %

Källa: DSI (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2021. Uppgifter saknas för offentligt ägda bolag och övriga offentliga organisationer. Not: För 2019 fanns uppgifter för 205 statliga myndigheter, 21 regioner och 290 kommuner. Uppgifter saknas för offentligt ägda bolag och övriga offentliga organisationer.