Start

Metod och kvalitet

Statistiken baseras på uppgifter från olika källor som bearbetas av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Uppgifter som avser annonserade upphandlingar kommer från Mercell och uppgifter som avser utbetalade belopp kommer från Dagens Samhälle Insikt (DSI). 

För att ge en så bred bild som möjligt av Sveriges offentliga affärer baseras denna rapport på uppgifter från flera källor. För huvuddelen av uppgifterna har Upphandlingsmyndigheten inte definierat vilka uppgifter som har samlats in. Den statistik som redovisas revideras bakåt i tiden, vilket innebär att uppgifter kan avvika något från en tidigare publicering. Förändringen är tydligast för uppgifter som har en något längre eftersläpning, exempelvis uppgifter som rör överprövning av upphandling och uppgifter som baseras på tilldelningsinformation för upphandlingar.

Uppgifter från Mercell och Dagens Samhälle Insikt

I denna rapport används Mercell (tidigare Visma) som källa för uppgifter som avser annonserade upphandlingar i Sverige. Mercell har samlat in uppgifterna på eget initiativ, utan offentligt uppdrag. Som källa för uppgifter om offentliga utbetalningar används Dagens Samhälle Insikt AB (DSI). DSI har samlat in uppgifterna på eget initiativ, utan offentligt uppdrag. Upphandlingsmyndigheten har inte definierat vilka uppgifter som samlas in och har begränsade möjligheter att kvalitetssäkra dem.

Direktupphandlingar ingår inte i statistiken

I rapporten används begreppen annons och upphandling synonymt. En upphandling kan dock leda till att en eller flera myndigheter tecknar avtal med en eller flera leverantörer. En upphandling kan också avbrytas och därmed inte resultera i något avtal. Även avbrutna upphandlingar inkluderas i den statistik som redovisas över antalet annonserade upphandlingar. Upphandlingar som inte har annonserats i enlighet med någon av upphandlingslagarna omfattas inte av denna rapport. Direktupphandlingar ingår inte i statistiken, oavsett om de genomförs på ett tillåtet sätt eller inte, eftersom de oftast inte annonseras. Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal ingår inte heller.

Bortfallet varierar beroende på uppgift

En anbudsgivare finns registrerad en gång per upphandling i den databas som utgör underlag för statistiken även om anbudsgivaren kan lämna flera anbud i samma upphandling. Detta bedöms dock inte påverka sammanställningen eftersom det är relativt ovanligt. Det saknas dock stöd för redovisning av uppgifter per del i en upphandling med delkontrakt. Detta innebär att det inte är möjligt att utläsa om en anbudsgivare har lämnat anbud för en eller flera delar i en upphandling. Detta innebär att antalet anbudsgivare som finns registrerade i upphandlingar inte nödvändigtvis alltid kan likställas med antalet anbud.

När begreppet anbud används i rapporten avses anbudsgivare som är registrerade i upphandlingar. De flesta uppgifterna ur svenska annonsdatabaser har ett visst bortfall. Delvis beror detta på att uppgifterna inte anges vid annonsering och därmed varken framgår av annonsmeddelanden, upphandlingsdokument eller övrig tilldelningsinformation. Bortfallet varierar beroende på vilken uppgift som avses. Bortfallet är generellt något högre för äldre uppgifter. Eftersom det saknas kunskap om eller i vilka avseenden bortfallet avviker från tillgängliga uppgifter bör statistiken tolkas med viss försiktighet där bortfallet är högre. Bortfallet för olika uppgifter anges i anslutning till den statistik som redovisas.